Σημείωση
3 του Ν. 77(Ι)/1992Διάρκεια ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργηση του βασικού νόμου

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 77(Ι)/1992] αρχίζει την 1η Αυγούστου 1992 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 και από της τελευταίας αυτής ημερομηνίας ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος καταργούνται.