Επιφύλαξις διά ποινικήν δίωξιν

11. Τα δικαστικά μέτρα τα λαμβανόμενα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουσι ποινι κός διώξεις αίτινες δυνατόν να γίνωσι βάσει οιουδήποτε ετέρου Νόμου.