ΜΕΡΟΣ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία κτήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας και συμβατική ικανότης

31. Το Συμβούλιον έχει ικανότητα κτήσεως, κατοχής, διαχειρίσεως, ή διαθέσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας, κινητής τε και ακινήτου, επί τω τέλει ενασκήσεως οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτού, ως και συμβατικήν τοιαύτην.

Επενδύσεις

32. Τα εκάστοτε εις πίστιν του Συμβουλίου υπάρχοντα διαθέσιμα δύνανται είτε ν’ αποτελέσωσι τρεχούμενον λογαριασμόν ή λογαριασμόν καταθέσεων παρ’ οιαδήποτε Τραπέζη, είτε εφ’ όσον εις δεδομένον χρόνον δεν είναι αναγκαία διά τας αρμοδιότητας του Συμβουλίου, να επενδυθώσιν εις χρεώγραφα εις άτινα οι Επίτροποι (Trustees) δύνανται να επενδύσωσι χρήματα του τραστ (Trust) δυνάμει του περί Επιτρόπων (Trustees) Νόμου ή τη εγκρίσει του Υπουργού να επενδυθώσι ταύτα εις οιαδήποτε έτερα χρεώγραφα.

Πλεόνασμα

33.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να σχηματίζη αποθεματικόν εκ ποσών εκάστοτε καθοριζομένων υπ’ αυτού κατά το δοκούν, όπερ και να χρησιμοποιή διά την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού ή σχετικώς προς ταύτας καθ’ ον χρόνον και τρόπον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει.

(2) Εάν το Συμβούλιον κρίνη ότι το ούτω σχηματισθέν αποθεματικόν υπερβαίνει τας ανάγκας του Συμβουλίου διά τας δυνάμει του παρόντος Νόμου δραστηριότητας αυτού, εις τους παραγωγούς καρόττων και τεύτλων διαμοιράζεται κατά τον πλέον δίκαιον και πρακτικόν, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, τρόπον ποσόν προσδιοριζόμενον υπ’ αυτού κατά το δοκούν.

Εξουσία προς σύναψιν δανείων

34.-(1) Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού και επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού, να συνάπτη δάνεια κατά τρόπον έναντι ασφαλείας και υπό όρους καθοριζομένους υπό του Συμβουλίου μετά του εκάστοτε δανειστού αυτού.

(2) Ο Υπουργός δύναται κατά νόμον να παράσχη γενικήν έγκρισιν διά την υπό του Συμβουλίου σύναψιν δανείων μη υπερβαινόντων το καθοριζόμενον υπό του Υπουργού ποσόν~ ο Υπουργός καθορίζει ωσαύτως και τους όρους συνάψεως του δανείου ως και την παρασχεθησομένην ασφάλειαν.

Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυηθή τα δάνεια

35. Ο Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπών την Κυβέρνησιν δύναται να εγγυηθή κατά τρόπον και υπό όρους καθοριζομένους υπ’ αυτού κατά το δοκούν την πληρωμήν τόκου και κεφαλαίου ή εκατέρου εξ αυτών, οιουδήποτε δανείου εις την σύναψιν του οποίου το Συμβούλιον προτίθεται να προβή.

Εξουσία παροχής δανείων εις έτερα Συμβούλια Εμπορίας Προϊόντων

36. Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού να παράσχη βραχυπρόθεσμα δάνεια εις οιαδήποτε έτερα, δυνάμει Νόμου ιδρυθέντα ή ιδρυθησόμενα εντός της Δημοκρατίας συμφώνως οιουδήποτε άλλου Νόμου Συμβούλια Εμπορίας Προϊόντων.

Χορηγήσεις εις παραγωγούς

37. Το Συμβούλιον δύναται να προβή εις αρχικάς πληρωμάς έναντι του τελικώς διευθετηθησομένου λογαριασμού εις οιονδήποτε παραγωγόν βάσει της ποσότητος, χαρακτηρισμού και κατηγορίας των καρόττων και τεύτλων άτινα το Συμβούλιον απεδέχθη και εις την συσκευασίαν των οποίων προέβη διά λογαριασμόν αυτού:

Νοείται ότι αι τοιαύται αρχικαί πληρωμαί εν ουδεμιά περιπτώσει και ουδέποτε υπερβαίνουν τα εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατόν του καθαρού ποσού όπερ το Συμβούλιον υπολογίζει ότι θα λάβη ο παραγωγός διά τα καρόττα και τεύτλα αυτού συμφώνως τη προνοουμένη εν άρθρω 38 διαδικασία.

Λήψις και διανομή του προϊόντος της πωλήσεως

38.-(1) Το Συμβούλιον λαμβάνει ολόκληρον το καθαρόν προϊόν το προκύπτον εκ πωλήσεων καρόττων και τεύτλων γενομένων υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν των παραγωγών και μεριμνά όπως τα ούτω ληφθέντα χρήματα διανεμηθώσι μεταξύ των παραγωγών~ ο τρόπος, η αναλογία και αι περιστάσεις υφ’ ας χωρεί η τοιαύτη διανομή αποφασίζονται και καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου.

(2) Διά τους σκοπούς του αμέσως προηγουμένου εδαφίου αναφορικώς προς καρόττα και τεύτλα γενόμενα αποδεκτά υπό του Συμβουλίου και πωληθέντα ή άλλως πως διατεθέντα υπ’ αυτού, το Συμβούλιον δύναται να προβή εις μεταγενεστέρας ή τελικάς πληρωμάς ή εις αμφοτέρας τας τοιαύτας πληρωμάς, συμφώνως προς σύστημα κοινοπραξίας δυνάμει του οποίου αι εκ των πωλήσεων ή άλλως πως διαθέσεων καθαραί εισπράξεις να συγκεντρούνται εις κοινόν ταμείον με βάσιν χρονικήν και βάσει του χαρακτηρισμού και της κατηγορίας των πωλουμένων καρόττων και τεύτλων και διανέμωνται εις τους παραγωγούς συμφώνως προς την συμμετοχήν αυτών εις το οικείον κοινόν ταμείον.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να συμψηφίση μετά των διανεμητέων εις οιονδήποτε παραγωγόν χρημάτων χορηγήσεις γενομένας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37, ή το ποσόν οιασδήποτε εισφοράς ή τέλους καθοριζομένου υπό των διατάξεων των άρθρων 44 και 45, ή έτερα χρηματικά ποσά οφειλόμενα υπό του παραγωγού τω Συμβουλίω.

(4) Επί τω τέλει εξακριβώσεως του καταβληθησομένου εις τινα παραγωγόν καρόττων και τεύτλων καθαρού προϊόντος της πωλήσεως ή άλλως πως διαθέσεως καρόττων και τεύτλων παραδοθέντων τω Συμβουλίω και γενομένων αποδεκτών υπ’ αυτού, και γενικώτερον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η απόφασις του Συμβουλίου καθ’ όσον αφορά τον χαρακτηρισμόν και την κατηγορίαν των τοιούτων καρόττων και τεύτλων, την μέθοδον καθορισμού των παρακρατήσεων των γενομένων αναφορικώς προς εισφοράς, τέλη και δαπάνας διενεργηθείσας διά την εμπορίαν και πώλησιν των καρόττων και τεύτλων υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν του παραγωγού, και γενικώς την μέθοδον καθορισμού του εν τη πραγματικότητι καθαρού προϊόντος της πωλήσεως, ή άλλως πως διαθέσεως, είναι τελεσίδικος.

Κεφάλαια του Συμβουλίου

39. Τα κεφάλαια και αι πρόσοδοι του Συμβουλίου προέρχονται-

(α) εκ των εκάστοτε εξειδικευμένων τω Συμβουλίω ποσών διά ψήφου της Βουλής των Αντιπροσώπων ή δι’ οιασδήποτε αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων δι’ ης παραχωρούνται χρηματικά τινα ποσά δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε Νόμου~

(β) εκ διαθεσίμων προερχομένων εκ της πωλήσεως ή άλλως πως διαθέσεως καρόττων και τεύτλων~

(γ) εκ διαθεσίμων προερχομένων εξ εισφορών και τελών πληρωτέων υπό των παραγωγών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου~

(δ) εκ διαθεσίμων κερδαινομένων εξ οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επενδύσεως του Συμβουλίου~

(ε) εκ χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει των εξουσιών συνάψεως δανείων δι’ ων περιβέβληται το Συμβούλιον δυνάμει του παρόντος Νόμου~

(στ) εκ παντός ετέρου ποσού ή στοιχείου ενεργητικού όπερ καθ’ οιονδήποτε τρόπον καθίσταται πληρωτέον ή περιέρχεται τω Συμβουλίω αναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα συναφές προς τας αρμοδιότητας αυτού.

Δαπάναι

40. Το Συμβούλιον δύναται να διαθέτη τα εις την διάθεσιν αυτού κεφάλαια-

(α) διά την διενέργειαν πληρωμών εις παραγωγούς διά καρόττα και τεύτλα εφ’ ων το δικαίωμα κυριότητος περιήλθεν εις το Συμβούλιον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) δι’ απάσας τας δυνάμει του παρόντος Νόμου ασκουμένας αρμοδιότητας του Συμβουλίου ή τινας εξ αυτών, και σχετικώς προς τοιαύτας αρμοδιότητας·

(δ) διά τας δαπάνας διοικήσεως του Συμβουλίου·

(ε) διά πληρωμάς εις έκτακτα έξοδα ή έτερα αποθεματικά·

(στ) διά τόκους πληρωτέους επί χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ζ) διά τας πληρωμάς μισθών και επιδομάτων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αναφορικώς προς τα καθήκοντα των δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) διά τας πληρωμάς μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συντάξεων εις τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Συμβουλίου·

(θ) διά τα έξοδα διενεργείας ερευνών περί παντός ζητήματος εφαπτομένου των καρόττων και τεύτλων και περιλαμβανομένων χρηματικών ποσών εκάστοτε χορηγουμένων εις ιδρύματα ιδρυθέντα διά την διενέργειαν τοιούτων ερευνών·

(ι) διά την κάλυψιν των διά τον σχηματισμόν και ίδρυσιν του Συμβουλίου διενεργηθεισών δαπανών αίτινες δυνατόν να εγένοντο τη εγκρίσει του Υπουργού διά λογαριασμόν του Συμβουλίου προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ια) δι’ οιονδήποτε σκοπόν δι’ ον το Συμβούλιον υπέχει υποχρέωσιν δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου όπως χρησιμοποιή τα κεφάλαια αυτού.

Καθήκοντα Συμβουλίου, Λογαριασμοί και έλεγχος

41.-(1) Το Συμβούλιον οφείλει όπως-

(α) τηρή τους προσήκοντας λογαριασμούς περί πάσης συναλλαγής αυτού συμφώνως των παραδεδεγμένων αρχών και κατά τρόπον τυγχάνοντα της επιδοκιμασίας του Υπουργού~

(β) ετοιμάζη ετησίως κατάστασιν λογαριασμών, περιβεβλημένην τοιούτον τύπον, περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία και συντεταγμένην κατά τοιούτον τρόπον ώστε αύτη να παρουσιάζη αληθή και δικαίαν όψιν της οικονομικής καταστάσεως του Συμβουλίου και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτού διά την λογιστικήν περίοδον εις ην η ειρημένη κατάστασις αφορά.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται υπό μέλους λογιστικού οίκου εις ον μετέχει μέλος ανεγνωρισμένου Ινστιτούτου ή ιδρύματος Λογιστών, διοριζομένου ετησίως υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(3) Το ταχύτερον δυνατόν από του τέλους εκάστης λογιστικής περιόδου το Συμβούλιον αποστέλλει εις τον Υπουργόν έκθεσιν περί την κατά την περίοδον ταύτην άσκησιν των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου ομού μετ’ αντιγράφου της καταστάσεως των εξελεγχθέντων λογαριασμών του Συμβουλίου διά την αυτήν περίοδον, ως και αντιγράφου οιασδήποτε εκθέσεως γενομένης υπό των ελεγκτών επί της τοιαύτης καταστάσεως ή των λογαριασμών του Συμβουλίου.

(4) Εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων κατατίθεται αντίγραφον πάσης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστάσεως λογαριασμών και εκθέσεως των ελεγκτών.

(5) Αντίγραφα εκθέσεων και καταστάσεων λογαριασμών ετοιμασθεισών υπό του Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος άρθρου διατίθενται εις το κοινόν έναντι ευλόγου τινός τιμήματος.

(6) Εν τω παρόντι άρθρω “λογιστική περίοδος” σημαίνει περίοδον αρχομένην άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγουσαν κατά τινα ημερομηνίαν καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου ουχί όμως βραδύτερον των δώδεκα μηνών, ή οιανδήποτε ετέραν μεταγενεστέραν περίοδον ουχί μείζονα των δώδεκα μηνών αρχομένην άμα τη λήξει της προηγουμένης λογιστικής περιόδου.

Καθήκον παροχής πληροφοριών

42. Το Συμβούλιον οφείλει να παρέχη τω Υπουργώ πάσας τας αιτουμένας εκάστοτε εξ αυτού οικονομικάς και στατιστικάς εκθέσεις.

Επισφαλείς οφειλαί

43. Το Συμβούλιον δύναται να προβή τη εγκρίσει του Υπουργού, εις την διαγραφήν των επισφαλών οφειλών.