Πλεόνασμα

33.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να σχηματίζη αποθεματικόν εκ ποσών εκάστοτε καθοριζομένων υπ’ αυτού κατά το δοκούν, όπερ και να χρησιμοποιή διά την άσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού ή σχετικώς προς ταύτας καθ’ ον χρόνον και τρόπον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει.

(2) Εάν το Συμβούλιον κρίνη ότι το ούτω σχηματισθέν αποθεματικόν υπερβαίνει τας ανάγκας του Συμβουλίου διά τας δυνάμει του παρόντος Νόμου δραστηριότητας αυτού, εις τους παραγωγούς καρόττων και τεύτλων διαμοιράζεται κατά τον πλέον δίκαιον και πρακτικόν, κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, τρόπον ποσόν προσδιοριζόμενον υπ’ αυτού κατά το δοκούν.