Επενδύσεις

32. Τα εκάστοτε εις πίστιν του Συμβουλίου υπάρχοντα διαθέσιμα δύνανται είτε ν’ αποτελέσωσι τρεχούμενον λογαριασμόν ή λογαριασμόν καταθέσεων παρ’ οιαδήποτε Τραπέζη, είτε εφ’ όσον εις δεδομένον χρόνον δεν είναι αναγκαία διά τας αρμοδιότητας του Συμβουλίου, να επενδυθώσιν εις χρεώγραφα εις άτινα οι Επίτροποι (Trustees) δύνανται να επενδύσωσι χρήματα του τραστ (Trust) δυνάμει του περί Επιτρόπων (Trustees) Νόμου ή τη εγκρίσει του Υπουργού να επενδυθώσι ταύτα εις οιαδήποτε έτερα χρεώγραφα.