Εξουσία κτήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας και συμβατική ικανότης

31. Το Συμβούλιον έχει ικανότητα κτήσεως, κατοχής, διαχειρίσεως, ή διαθέσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας, κινητής τε και ακινήτου, επί τω τέλει ενασκήσεως οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αυτού, ως και συμβατικήν τοιαύτην.