Εξουσία εισόδου και επιθεωρήσεως

30.-(1) Πας έχων την προς τούτο έγγραφον άδειαν του Συμβουλίου και ίνα εξασφαλισθή η τήρησις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε εντολής, κανονισμού ή διατάγματος δυνάμει του Νόμου τούτου γενομένου υπό του Συμβουλίου, δύναται κατά πάντα εύλογον χρόνον και τη επιδείξει της σχετικής αδείας να εισέρχηται και επιθεωρή γαίας, τόπους, κτίρια, πλην των κατοικιών, μεταφορικά οχήματα, ή πλοία άτινα ως ούτος ευλόγως πιστεύει χρησιμοποιούνται διά την παραγωγήν καρόττων και τεύτλων ή την διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως εκάστοτε ρυθμιζομένης υπό του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του άρθρου 27.

(2) Παν πρόσωπον έχον τοιαύτην άδειαν ως εν τοις ανωτέρω δύναται να προβή εις επιθεώρησιν και δειγματοληψίαν καρόττων και τεύτλων εις οιανδήποτε των μνημονευομένων εν τω αμέσως προηγουμένω εδαφίω περιστάσεων.