Εξουσία προς λήψιν πληροφοριών

29. Οσάκις το Συμβούλιον κρίνει τούτο αναγκαίον προς εκπλήρωσιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού, δύναται να επιδώση εις παραγωγόν έγγραφον απαίτησιν καλούσαν αυτό όπως παράσχη τω Συμβουλίω εντός της υπό του Συμβουλίου καθωρισμένης προθεσμίας και υπό τον καθωρισμένον υπ’ αυτού τύπον τοιούτους υπολογισμούς, εκθέσεις και λοιπάς πληροφορίας (περιλαμβανομένης και της προσαγωγής βιβλίων και ετέρων εγγράφων) αναφορικώς προς τα καρόττα και τεύτλα ως ήθελον εκάστοτε καθορισθή εν τη τοιαύτη εγγράφω απαιτήσει.