Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εντολάς, Κανονισμούς και διατάγματα διά την ρύθμισιν και έλεγχον της εμπορίας και εξαγωγής καρόττων και τεύτλων

28.-(1) [Διαγράφηκε].

(2) [Διαγράφηκε].

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να εκδίδη τοιαύτας εντολάς αφορώσας εις την ρύθμισιν και έλεγχον της εμπορίας και εξαγωγής καρόττων και τεύτλων ως ήθελε κρίνει αναγκαίας ή σκοπίμους διά την αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού.