Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εντολάς, Κανονισμούς και διατάγματα διά την ρύθμισιν και έλεγχον της εμπορίας και εξαγωγής καρόττων και τεύτλων

28.-(1) Το Συμβούλιον δύναται-

(α) Διά την ρύθμισιν και έλεγχον εμπορίας και εξαγωγής καρόττων και τεύτλων και διά την αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού να εκδίδη κανονισμούς.

(β) Διά διατάγματος γνωστοποιουμένου κατά τρόπον καθοριζόμενον κατά το δοκούν υπό του Συμβουλίου να καθορίζη-

(i) Τα πρόσωπα εφ’ ων θα εφαρμόζωνται οι τοιούτοι κανονισμοί.

(ii) Την χρονικήν και τοπικήν ισχύν των διατάξεων των τοιούτων κανονισμών, την τροποποίησιν, μεταβολήν, αναστολήν ή ακύρωσιν απάντων ή οιουδήποτε εκ των εκδοθέντων κανονισμών ή διαταγμάτων.

(2) Ουδείς των συμφώνως τω αμέσως προηγουμένω εδαφίω γενομένων υπό του Συμβουλίου κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδεται ή τίθεται εν ισχύϊ εκτός εάν-

(α) δοθή εις τον Υπουργόν ή τον αντιπρόσωπον αυτού προηγουμένη έγγραφος ειδοποίησις περί της προθέσεως εκδόσεως τοιούτου κανονισμού ή διατάγματος μετά του κειμένου του προτεινομένου κανονισμού ή διατάγματος, και

(β) ο Υπουργός εγκρίνη εγγράφως την έκδοσιν του προτεινομένου κανονισμού ή διατάγματος:

Νοείται ότι ο Υπουργός υποχρεούται να πληροφορή εγγράφως το Συμβούλιον περί της εγκρίσεως ή απορρίψεως του προτεινομένου κανονισμού ή διατάγματος εντός δέκα ημερών από της ημέρας αφ’ ης εδόθη εις τον Υπουργόν ή τον αντιπρόσωπον αυτού έγγραφος ειδοποίησις περί της προθέσεως εκδόσεως κανονισμού ή διατάγματος μετά του κειμένου του προτεινομένου κανονισμού ή διατάγματος.

(3) Άπαντες οι δυνάμει των άνω διατάξεων γενόμενοι κανονισμοί και διατάγματα κέκτηνται την αυτήν ισχύν ως εάν διελαμβάνοντο εν τω παρόντι Νόμω.

(4) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να εκδίδη τοιαύτας εντολάς αφορώσας εις την ρύθμισιν και έλεγχον της εμπορίας και εξαγωγής καρόττων και τεύτλων ως ήθελε κρίνει αναγκαίας ή σκοπίμους διά την αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού.