Ειδικαί εξουσίαι Συμβουλίου

27. Ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικής διατάξεως του άρθρου 26, το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν-

(α) [Διαγράφηκε].

(β) όπως προβαίνη εκάστοτε εις τον καθορισμόν του χαρακτηρισμού των καρόττων και τεύτλων άτινα δύνανται να πωληθώσιν ή άλλως διατεθώσιν υφ’ οιουδήποτε παραγωγού καρόττων και τεύτλων·

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) όπως συμφωνεί με τους παραγωγούς να πωλούν ή άλλως πως διαθέτουν καρόττα και τεύτλα οποιασδήποτε ποσότητας ή χαρακτηρισμού, μόνο στο Συμβούλιο ή μέσω του Συμβουλίου και όπως προβαίνουν στην παράδοση των καρόττων και τεύτλων αυτών σε τόπο και χρόνο που εκάστοτε καθορίζει το Συμβούλιο·

(ε) [Διαγράφηκε].

(στ) τηρουμένων των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, όπως καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί προβαίνουν στις διαδικασίες:

(i) συγκομιδής, καθαρισμού και στεγνώματος, αποκοπής των άκρων, διαβαθμίσεως, συσκευασίας, σημειώσεως, αποθηκεύσεως και προετοιμασίας προς εξαγωγήν και πώλησιν ή άλλως πως διάθεσιν·

(ii) χειρισμού, μεταφοράς και διατηρήσεως προ της αποστολής·

(iii) φορτώσεως εις πλοία εξωτερικού, χειρισμού, στοιβάγματος, μεταφοράς και διαφυλάξεως εις τοιαύτας ποσότητας και κύτη, ψυκτικάς και δροσεράς αιθούσας ή άλλα διαμερίσματα του πλοίου, ως το Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει και εκφορτώσεως εκ τοιούτου πλοίου·

(ζ) όπως με την έγκριση του Υπουργού, εγγράφει σε μητρώο τους παραγωγούς καρόττων και τεύτλων·

(η) [Διαγράφηκε].

(θ) όπως αποδέχηται τα προσφερόμενα και παραδιδόμενα αυτώ καρόττα και τεύτλα καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορίσει συμφώνως ταις υπό του παρόντος άρθρου παραχωρηθείσαις αυτώ εξουσίαις, και όπως διαβαθμίζη, συσκευάζη σημειοί, αποθηκεύη, προετοιμάζη προς εξαγωγήν, ασφαλίζη, διαφημίζη, μεταφέρη, εξάγη, φορτώνη και πωλή ή άλλως διαθέτη, τοιαύτα καρόττα και τεύτλα διά λογαριασμόν των παραγωγών αυτών·

(ι) όπως διορίζη πράκτορας επί τη συμπεφωνημένη αντιμισθία και υπό όρους ους τούτο ήθελε κρίνει αναγκαίους διά την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν απασών ή τινών των αρμοδιοτήτων δι’ ων είναι εμπεπιστευμένον δυνάμει της αμέσως προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου·

(ια) [Διαγράφηκε].

(ιβ) [Διαγράφηκε].

(ιγ) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού, κτάται και πωλή ή εκμισθοί εις παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα παν ό,τι είναι αναγκαίον διά την παραγωγήν, διαβάθμισιν, συσκευασίαν, αποθήκευσιν, προετοιμασίαν προς εξαγωγήν και πώλησιν, ή άλλως πως διάθεσιν, μεταφοράν, εξαγωγήν, και πώλησιν ή άλλως πως διάθεσιν, δύναται δε να παρέχη (επί πληρωμή ή άλλως πως) εις παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα υπηρεσίας παρεχομένας επί τω τέλει προαγωγής της πλέον αποτελεσματικής εκπληρώσεως των εν τοις ανωτέρω ενεργειών και δραστηριοτήτων· εν πάση περιπτώσει δέον όπως η τοιαύτη πώλησις ή εκμίσθωσις πραγμάτων, ή παροχή υπηρεσιών διενεργήται αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον υπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε να είναι πιθανή η χρησιμοποίησις αυτών είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά κύριον λόγον αναφορικώς προς την υπό παραγωγών παραγωγήν καρόττων και τεύτλων·

(ιδ) όπως συνεργάζηται μετά παντός ετέρου προσώπου κατά την ενάσκησιν των δυνάμει των παραγράφων (θ) και (ιγ) του παρόντος άρθρου εξουσιών αυτού και όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως επιφέρει, προάγει ή διευκολύνει την υπό των προσώπων τούτων διενέργειαν τοιούτων πράξεων·

(ιε) όπως έρχηται εις συμφωνίας, συνάπτη συμβάσεις ή αναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων του Συμβουλίου·

(ιστ) ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της τελευταίας ανωτέρω παραγράφου-

(i) όπως έρχηται εις διαπραγματεύσεις και υπογράφη οιανδήποτε συμφωνίαν, σύμβασιν ή ετέραν υποχρέωσιν μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς τας δαπάνας τας αφορώσας εις την εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων περιλαμβανομένων και των μεταφορικών, θαλασσίων ναύλων, των ασφαλίστρων επί θαλασσίας ασφαλίσεως και των παρομοίας φύσεως δαπανών· και

(ii) όπως έρχηται εις συμφωνίαν, συνάπτη συμβάσεις ή αναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ’ οιουδήποτε ετέρου Συμβουλίου Εμπορίας, ιδρυθέντος ή ιδρυθησομένου εν τη Δημοκρατία δυνάμει οιουδήποτε νόμου, αναφορικώς προς την διατήρησιν κοινού εκτελεστικού προσωπικού και οικήματος ή και ετέρας διοικητικάς διευκολύνσεις·

(ιζ) όπως λαμβάνη και διανέμη ή βοηθή εις την λήψιν και διανομήν στατιστικών και ετέρων πληροφοριών αίτινες κατά την γνώμην αυτού σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή αφορώσι την παραγωγήν ή εμπορικήν τοποθέτησιν καρόττων και τεύτλων εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού:

Νοείται ότι ουδέν των εν τη παραγράφω ταύτη διαλαμβανομένων επιτρέπει την γνωστοποίησιν οιασδήποτε πληροφορίας κατά παράβασιν του άρθρου 54:

Νοείται περαιτέρω ότι το γεγονός ότι αι διανεμηθείσαι στατιστικαί και πληροφορίαι υπήρξαν εσφαλμέναι ή οιαδήποτε παράλειψις του Συμβουλίου προς λήψιν και κυκλοφορίαν τοιούτων στατιστικών ή ετέρων πληροφοριών ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως παρέχουν εις τους παραγωγούς ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον·

(ιη) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών εν οιαδήποτε χώρα περί την πραγματικήν ή δυνητικήν ζήτησιν, περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής ερευνών περί το δυνατόν εφαρμογής οιασδήποτε μεθόδου ήτις θα προεκάλει ζήτησιν·

(ιθ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη διευθετήσεις αποσκοπούσας εις την αύξησιν της καταναλώσεως καρόττων και τεύτλων της Δημοκρατίας είτε γενικώς είτε ειδικώτερον παρά τινος χώρας·

(κ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών περί θεμάτων (περιλαμβανομένων τόσον των βελτιωμένων μεθόδων όσον και του εξοπλισμού), αφορώντων εις την παραγωγήν, συγκομιδήν, παρασκευήν προς εμπορίαν, εμπορίαν, συντήρησιν, μεταφοράν και φόρτωσιν καρόττων και τεύτλων και να ενθαρρύνη ή βοηθή την εφαρμογήν τοιούτων μεθόδων·

(κα) όπως άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (θ) του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνη εκάστοτε δοκιμαστικώς ή χάριν επιδείξεως οιανδήποτε των εν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανομένων ενεργειών περί την εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων και ούτω λαμβάνη ευθέως πληροφορίας περί τας απαιτουμένας διά τοιαύτας ενεργείας δαπάνας ως και περί τας δυναμένας να επιτευχθώσι τιμάς των εν τη διεθνή αγορά πωλουμένων ή άλλως πως διατιθεμένων καρόττων και τεύτλων της Δημοκρατίας·

(κβ) [Διαγράφηκε].

(κγ) όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως ή αναγκαίως συνεπάγεται η ενάσκησις των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου παραχωρηθεισών τω Συμβουλίω εξουσιών·

(κδ) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού ενασκή πάσαν ετέραν αρμοδιότητα ην το Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον διά τους εν τω άρθρω 26 καθοριζομένους σκοπούς·

(κε) [Διαγράφηκε].

(κστ) [Διαγράφηκε].