Ειδικαί εξουσίαι Συμβουλίου

27. Ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικής διατάξεως του άρθρου 26, το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν-

(α) όπως αποφασίζη εκάστοτε κατά τον υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού καθοριζόμενον τρόπον, περί της ποσότητος ή ετέρου χαρακτηριστικού καρόττων και τεύτλων άτινα δυνατόν να πωληθώσιν ή άλλως διατεθώσι παρ’ οιουδήποτε παραγωγού· η δε εκάστοτε καθοριζομένη μέθοδος λήψεως τοιαύτης αποφάσεως δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε να εξασφαλίζη ότι η ποσότης ην τυχόν οιοσδήποτε παραγωγός δύναται να πωλήση ή άλλως διαθέση καθορίζεται καθ’ ολοκληρίαν ή μερικώς δι’ αναφοράς εις την ποσότητα καρόττων και τεύτλων ή, αναλόγως της περιπτώσεως, έτερον χαρακτηρισμόν αυτών, άτινα εις το παρελθόν παρήχθησαν ή άλλως πως διετέθησαν εις τινα ειδικήν γαίαν, ή υποστατικόν ή υπό ειδικού τινος προσώπου·

(β) όπως προβαίνη εκάστοτε εις τον καθορισμόν του χαρακτηρισμού των καρόττων και τεύτλων άτινα δύνανται να πωληθώσιν ή άλλως διατεθώσιν υφ’ οιουδήποτε παραγωγού καρόττων και τεύτλων·

(γ) όπως καθορίζη εκάστοτε τη εγκρίσει του Υπουργού την ανωτάτην ή κατωτάτην τιμήν, και τους όρους πωλήσεως και διαθέσεως καρόττων και τεύτλων οιασδήποτε ποσότητος, ή χαρακτηρισμού υπό τινος παραγωγού ως και τα πρόσωπα εις άτινα ή μέσω των οποίων δύναται να διενεργηθή η πώλησις ή διάθεσις τοιούτων καρόττων και τεύτλων·

(δ) όπως υποχρεοί τους παραγωγούς όπως πωλώσιν ή άλλως διαθέτωσι καρόττα και τεύτλα οιασδήποτε ποσότητος ή χαρακτηρισμού ως ήθελεν εκάστοτε καθορισθή υπό του Συμβουλίου, μόνον εις το Συμβούλιον ή μέσω του Συμβουλίου· και όπως προβαίνωσιν εις την παράδοσιν καρόττων και τεύτλων ως εν τοις ανωτέρω, εις ον τόπον και καθ’ ον χρόνον και τρόπον ήθελεν εκάστοτε το Συμβούλιον καθορίσει·

(ε) όπως καθορίζη εκάστοτε ειδικάς περιόδους εν οιαδήποτε εποχή εσοδείας καρόττων και τεύτλων καθ’ ας η παράδοσις καρόττων και τεύτλων υπό των παραγωγών εις το Συμβούλιον ή μέσω του Συμβουλίου ή εις οιονδήποτε άλλο πρόσωπον απαγορεύεται, τίθεται υπό περιορισμούς ή επιτρέπεται·

(στ) τηρουμένων των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, όπως ελέγχη και ρυθμίζη ως ήθελεν εκάστοτε το Συμβούλιον καθορίσει τον τρόπον:

(i) συγκομιδής, καθαρισμού και στεγνώματος, αποκοπής των άκρων, διαβαθμίσεως, συσκευασίας, σημειώσεως, αποθηκεύσεως και προετοιμασίας προς εξαγωγήν και πώλησιν ή άλλως πως διάθεσιν·

(ii) χειρισμού, μεταφοράς και διατηρήσεως προ της αποστολής·

(iii) φορτώσεως εις πλοία εξωτερικού, χειρισμού, στοιβάγματος, μεταφοράς και διαφυλάξεως εις τοιαύτας ποσότητας και κύτη, ψυκτικάς και δροσεράς αιθούσας ή άλλα διαμερίσματα του πλοίου, ως το Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει και εκφορτώσεως εκ τοιούτου πλοίου·

(ζ) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού και συμφώνως προς την υπό του Συμβουλίου εκάστοτε λαμβανομένην απόφασιν, επιβάλη υποχρεωτικήν εγγραφήν παρά τω Συμβουλίω απάντων των παραγωγών ή τινος κατηγορίας αυτών ως και απάντων των απασχολουμένων εις την παραγωγήν και εμπορίαν καρόττων και τεύτλων εν τη Δημοκρατία προσώπων ή τινος κατηγορίας αυτών~ το δε Συμβούλιον δύναται να χορηγή αδείας εις τους ως εν τοις ανωτέρω εγγεγραμμένους παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα, αναφορικώς προς τας περί τα καρόττα και τεύτλα δραστηριότητας αυτών, υπό όρους εκάστοτε καθοριζομένους υπ’ αυτού τούτου του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού·

(η) όπως εκάστοτε καθορίζη ότι οιαδήποτε κατηγορία παραγωγών ή ετέρων προσώπων απασχολουμένων εις την παραγωγήν και εμπορίαν καρόττων και τεύτλων εν τη Δημοκρατία, ή ότι οιοσδήποτε χαρακτηρισμός καρόττων και τεύτλων ή μέθοδος πωλήσεως ή άλλως πως διαθέσεως καρόττων και τεύτλων, εξαιρούνται της εφαρμογής των εν τη αυτή αποφάσει του Συμβουλίου καθοριζομένων διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(θ) όπως αποδέχηται τα προσφερόμενα και παραδιδόμενα αυτώ καρόττα και τεύτλα καθ’ ον τρόπον ήθελε καθορίσει συμφώνως ταις υπό του παρόντος άρθρου παραχωρηθείσαις αυτώ εξουσίαις, και όπως διαβαθμίζη, συσκευάζη σημειοί, αποθηκεύη, προετοιμάζη προς εξαγωγήν, ασφαλίζη, διαφημίζη, μεταφέρη, εξάγη, φορτώνη και πωλή ή άλλως διαθέτη, τοιαύτα καρόττα και τεύτλα διά λογαριασμόν των παραγωγών αυτών·

(ι) όπως διορίζη πράκτορας επί τη συμπεφωνημένη αντιμισθία και υπό όρους ους τούτο ήθελε κρίνει αναγκαίους διά την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν απασών ή τινών των αρμοδιοτήτων δι’ ων είναι εμπεπιστευμένον δυνάμει της αμέσως προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου·

(ια) όπως διοική και διαχειρίζηται Ταμείον Σταθεροποιήσεως Τιμών Καρόττων και Ταμείον Σταθεροποιήσεως Τιμών Τεύτλων βάσει αρχών και κριτηρίων και κατά τρόπον εκάστοτε καθοριζόμενον υπ’ αυτού τη εγκρίσει του Υπουργού και όπως τη εγκρίσει του Υπουργού προβαίνη εκάστοτε εις τον καθορισμόν του ύψους εις ο σταθεροποιούνται αι τιμαί παραγωγών καρόττων και τεύτλων παντός χαρακτηρισμού ή ποσότητος καθ’ οιανδήποτε εποχήν εσοδείας καρόττων και τεύτλων ή οιανδήποτε περίοδον αυτής:

Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν απαιτείται διά την σταθεροποίησιν της τιμής των καρόττων θα προέρχεται από το Ταμείον Σταθεροποιήσεως Τιμών Καρόττων και οιονδήποτε ποσόν απαιτείται διά την σταθεροποίησιν της τιμής των τεύτλων, θα προέρχεται από το Ταμείον Σταθεροποιήσεως Τιμών Τεύτλων·

(ιβ) όπως εκάστοτε αποφασίζη και καθορίζη την ανωτάτην ή κατωτάτην τιμήν εξαγωγής και πωλήσεως ή ετέρας διαθέσεως καρόττων και τεύτλων εν οιαδήποτε χώρα, ως και τα πρόσωπα εις άτινα ή μέσω των οποίων τοιαύτα καρόττα και τεύτλα εξάγονται, πωλούνται ή άλλως πως διατίθενται·

(ιγ) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού, κτάται και πωλή ή εκμισθοί εις παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα παν ό,τι είναι αναγκαίον διά την παραγωγήν, διαβάθμισιν, συσκευασίαν, αποθήκευσιν, προετοιμασίαν προς εξαγωγήν και πώλησιν, ή άλλως πως διάθεσιν, μεταφοράν, εξαγωγήν, και πώλησιν ή άλλως πως διάθεσιν, δύναται δε να παρέχη (επί πληρωμή ή άλλως πως) εις παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα υπηρεσίας παρεχομένας επί τω τέλει προαγωγής της πλέον αποτελεσματικής εκπληρώσεως των εν τοις ανωτέρω ενεργειών και δραστηριοτήτων~ εν πάση περιπτώσει δέον όπως η τοιαύτη πώλησις ή εκμίσθωσις πραγμάτων, ή παροχή υπηρεσιών διενεργήται αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον υπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε να είναι πιθανή η χρησιμοποίησις αυτών είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά κύριον λόγον αναφορικώς προς την υπό παραγωγών παραγωγήν καρόττων και τεύτλων·

(ιδ) όπως συνεργάζηται μετά παντός ετέρου προσώπου κατά την ενάσκησιν των δυνάμει των παραγράφων (θ) και (ιγ) του παρόντος άρθρου εξουσιών αυτού και όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως επιφέρει, προάγει ή διευκολύνει την υπό των προσώπων τούτων διενέργειαν τοιούτων πράξεων·

(ιε) όπως έρχηται εις συμφωνίας, συνάπτη συμβάσεις ή αναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων του Συμβουλίου·

(ιστ) ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της τελευταίας ανωτέρω παραγράφου-

(i) όπως έρχηται εις διαπραγματεύσεις και υπογράφη οιανδήποτε συμφωνίαν, σύμβασιν ή ετέραν υποχρέωσιν μεθ’ οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά προς τας δαπάνας τας αφορώσας εις την εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων περιλαμβανομένων και των μεταφορικών, θαλασσίων ναύλων, των ασφαλίστρων επί θαλασσίας ασφαλίσεως και των παρομοίας φύσεως δαπανών· και

(ii) όπως έρχηται εις συμφωνίαν, συνάπτη συμβάσεις ή αναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ’ οιουδήποτε ετέρου Συμβουλίου Εμπορίας, ιδρυθέντος ή ιδρυθησομένου εν τη Δημοκρατία δυνάμει οιουδήποτε νόμου, αναφορικώς προς την διατήρησιν κοινού εκτελεστικού προσωπικού και οικήματος ή και ετέρας διοικητικάς διευκολύνσεις·

(ιζ) όπως λαμβάνη και διανέμη ή βοηθή εις την λήψιν και διανομήν στατιστικών και ετέρων πληροφοριών αίτινες κατά την γνώμην αυτού σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή αφορώσι την παραγωγήν ή εμπορικήν τοποθέτησιν καρόττων και τεύτλων εν τη Δημοκρατία ή αλλαχού:

Νοείται ότι ουδέν των εν τη παραγράφω ταύτη διαλαμβανομένων επιτρέπει την γνωστοποίησιν οιασδήποτε πληροφορίας κατά παράβασιν του άρθρου 54:

Νοείται περαιτέρω ότι το γεγονός ότι αι διανεμηθείσαι στατιστικαί και πληροφορίαι υπήρξαν εσφαλμέναι ή οιαδήποτε παράλειψις του Συμβουλίου προς λήψιν και κυκλοφορίαν τοιούτων στατιστικών ή ετέρων πληροφοριών ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως παρέχουν εις τους παραγωγούς ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον·

(ιη) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών εν οιαδήποτε χώρα περί την πραγματικήν ή δυνητικήν ζήτησιν, περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής ερευνών περί το δυνατόν εφαρμογής οιασδήποτε μεθόδου ήτις θα προεκάλει ζήτησιν·

(ιθ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη διευθετήσεις αποσκοπούσας εις την αύξησιν της καταναλώσεως καρόττων και τεύτλων της Δημοκρατίας είτε γενικώς είτε ειδικώτερον παρά τινος χώρας~

(κ) όπως προάγη, βοηθή ή αναλαμβάνη την διεξαγωγήν ερευνών περί θεμάτων (περιλαμβανομένων τόσον των βελτιωμένων μεθόδων όσον και του εξοπλισμού), αφορώντων εις την παραγωγήν, συγκομιδήν, παρασκευήν προς εμπορίαν, εμπορίαν, συντήρησιν, μεταφοράν και φόρτωσιν καρόττων και τεύτλων και να ενθαρρύνη ή βοηθή την εφαρμογήν τοιούτων μεθόδων·

(κα) όπως άνευ επηρεασμού των διατάξεων της παραγράφου (θ) του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνη εκάστοτε δοκιμαστικώς ή χάριν επιδείξεως οιανδήποτε των εν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανομένων ενεργειών περί την εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων και ούτω λαμβάνη ευθέως πληροφορίας περί τας απαιτουμένας διά τοιαύτας ενεργείας δαπάνας ως και περί τας δυναμένας να επιτευχθώσι τιμάς των εν τη διεθνή αγορά πωλουμένων ή άλλως πως διατιθεμένων καρόττων και τεύτλων της Δημοκρατίας·

(κβ) όπως προβαίνη εις εισηγήσεις και συμβουλεύη τον Υπουργόν περί την άσκησιν των εξουσιών αυτού προς θέσπισιν Κανονισμών, δυνάμει του περί Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Νόμου εν αναφορά προς τον καθορισμόν βαθμού και επιπέδου ποιότητος καρόττων και τεύτλων και την συσκευασίαν αυτών·

(κγ) όπως πράττη παν ό,τι ενδεχομένως ή αναγκαίως συνεπάγεται η ενάσκησις των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου παραχωρηθεισών τω Συμβουλίω εξουσιών·

(κδ) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού ενασκή πάσαν ετέραν αρμοδιότητα ην το Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον διά τους εν τω άρθρω 26 καθοριζομένους σκοπούς·

(κε) όπως τη εγκρίσει του Υπουργού χορηγή, αρνήται την χορήγησιν, εκδίδη υπό όρους ή ακυροί οιανδήποτε άδειαν ή έγγραφον εξουσιοδότησιν εκδιδομένην διά τους σκοπούς της παραγράφου (ζ) του παρόντος άρθρου ή τους σκοπούς των άρθρων 47 και 48·

(κστ) όπως ιδρύη και τηρή ταμείον, το οποίον θα ονομάζηται “Ασφαλιστικόν Ταμείον Καρόττων και Ασφαλιστικόν Ταμείον Τεύτλων“, επί τω σκοπώ όπως καταβάλληται προς τους καροττοπαραγωγούς και τευτλοπαραγωγούς αποζημίωσις συνεπεία ζημιών εις την εσοδείαν καρόττων και τεύτλων προκληθεισών εκ φυσικών παραγόντων, εκ καταστρεπτικού συμβάντος ή άλλης αιτίας, αίτινες δεν θα ηδύναντο να αποφευχθούν ή προληφθούν διά της επιμελείας των παραγωγών· το ποσόν της αποζημιώσεως (εάν αύτη αποφασισθή) θα επαφίεται προς ορισμόν εις την διακριτικήν εξουσίαν του Συμβουλίου υπό το φως των συναφών περιστάσεων, αλλ’ ουδεμία αποζημίωσις θα καταβάλληται εν σχέσει προς ζημίαν προκύπτουσαν εκ του ότι οι παραγωγοί παρέλειψαν να τηρήσουν και ακολουθήσουν την καθιερωμένην πρακτικήν καλής εξασκήσεως της γεωργίας:

Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν ήθελε καταβληθεί ως αποζημίωσις εις τους παραγωγούς καρόττων θα προέρχεται από το Ασφαλιστικόν Ταμείον Καρόττων, εις δε τους παραγωγούς τεύτλων από το Ασφαλιστικόν Ταμείον Τεύτλων.