Γενικαί αρμοδιότητες του Συμβουλίου

26. Το Συμβούλιον έχει καθήκον-

(α) όπως εξασφαλίζει προς όφελος των παραγωγών καρόττων και τεύτλων τις πιο επωφελείς και οικονομικές διευθετήσεις για τη διαβάθμιση, συσκευασία, μεταφορά, εμπορία, εξαγωγή, φόρτωση και πώληση καρόττων και τεύτλων και γενικά όπως προβαίνει σε κάθε ενέργεια και λαμβάνει όλα τα αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα προς αυτόν τον σκοπό για την προαγωγή των συμφερόντων των παραγωγών καρόττων και τεύτλων μέσω των πιο πάνω σκοπών·

(β) όπως εφ’ όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, εξασφαλίζη την επί μακροπροθέσμου βάσεως αύξησιν των κερδών των παραγωγών καρόττων και τεύτλων·

(γ) όπως σταθεροποιήση τα κέρδη των παραγωγών καρόττων και τεύτλων διά της μειώσεως, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν και τη βοηθεία του Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών Καρόττων και Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών Τεύτλων, των αποτελεσμάτων των βραχυχρονίων διακυμάνσεων εις τας τιμάς καρόττων και τεύτλων τη διεθνή αγορά.

(δ) [Διαγράφηκε].

Νοείται ότι το Συμβούλιον, εν τη ενασκήσει των συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον αρμοδιοτήτων αυτού, δέον όπως λαμβάνη υπ’ όψιν το δημόσιον συμφέρον εν γένει.