Γενικαί αρμοδιότητες του Συμβουλίου

26. Το Συμβούλιον έχει καθήκον-

(α) όπως διά των αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων και μέτρων ελέγχου εξασφαλίζη προς όφελος των παραγωγών καρόττων και τεύτλων τας πλέον επωφελείς και οικονομικάς διευθετήσεις διά την διαβάθμισιν, συσκευασίαν, μεταφοράν, εμπορίαν, εξαγωγήν, φόρτωσιν και πώλησιν καρόττων και τεύτλων και γενικώς όπως προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν και λαμβάνη άπαντα τα κατ’ αυτό αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα διά την προαγωγήν σταθεράς και μεθοδικής παραγωγής και εμπορίας καρόττων και τεύτλων εν τη Δημοκρατία ως και διά την προαγωγήν των διά τους ως άνω σκοπούς συμφερόντων των παραγωγών καρόττων και τεύτλων·

(β) όπως εφ’ όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, εξασφαλίζη την επί μακροπροθέσμου βάσεως αύξησιν των κερδών των παραγωγών καρόττων και τεύτλων·

(γ) όπως σταθεροποιήση τα κέρδη των παραγωγών καρόττων και τεύτλων διά της μειώσεως, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν και τη βοηθεία του Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών Καρόττων και Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών Τεύτλων, των αποτελεσμάτων των βραχυχρονίων διακυμάνσεων εις τας τιμάς καρόττων και τεύτλων τη διεθνή αγορά.

(δ) όπως εφ’ όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, ρυθμίζη την προσφοράν καρόττων και τεύτλων εν σχέσει προς υφισταμένην πραγματικήν ζήτησιν, και εν περιπτώσει ανάγκης όπως προβαίνη εντός των πλαισίων των τότε κρατουσών συνθηκών, εν τη διεθνή αγορά και των οικονομικών πόρων του Συμβουλίου, εις την πλέον δικαίαν διάθεσιν του εναπομείναντος πλεονάσματος καρόττων και τεύτλων:

Νοείται ότι το Συμβούλιον, εν τη ενασκήσει των συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον αρμοδιοτήτων αυτού, δέον όπως λαμβάνη υπ’ όψιν το δημόσιον συμφέρον εν γένει.