Εξουσία προς σύναψιν δανείων

34.-(1) Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού και επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού, να συνάπτη δάνεια κατά τρόπον έναντι ασφαλείας και υπό όρους καθοριζομένους υπό του Συμβουλίου μετά του εκάστοτε δανειστού αυτού.

(2) Ο Υπουργός δύναται κατά νόμον να παράσχη γενικήν έγκρισιν διά την υπό του Συμβουλίου σύναψιν δανείων μη υπερβαινόντων το καθοριζόμενον υπό του Υπουργού ποσόν~ ο Υπουργός καθορίζει ωσαύτως και τους όρους συνάψεως του δανείου ως και την παρασχεθησομένην ασφάλειαν.