Η Κυβέρνησις δύναται να εγγυηθή τα δάνεια

35. Ο Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπών την Κυβέρνησιν δύναται να εγγυηθή κατά τρόπον και υπό όρους καθοριζομένους υπ’ αυτού κατά το δοκούν την πληρωμήν τόκου και κεφαλαίου ή εκατέρου εξ αυτών, οιουδήποτε δανείου εις την σύναψιν του οποίου το Συμβούλιον προτίθεται να προβή.