Εξουσία παροχής δανείων εις έτερα Συμβούλια Εμπορίας Προϊόντων

36. Το Συμβούλιον δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού να παράσχη βραχυπρόθεσμα δάνεια εις οιαδήποτε έτερα, δυνάμει Νόμου ιδρυθέντα ή ιδρυθησόμενα εντός της Δημοκρατίας συμφώνως οιουδήποτε άλλου Νόμου Συμβούλια Εμπορίας Προϊόντων.