Χορηγήσεις εις παραγωγούς

37. Το Συμβούλιον δύναται να προβή εις αρχικάς πληρωμάς έναντι του τελικώς διευθετηθησομένου λογαριασμού εις οιονδήποτε παραγωγόν βάσει της ποσότητος, χαρακτηρισμού και κατηγορίας των καρόττων και τεύτλων άτινα το Συμβούλιον απεδέχθη και εις την συσκευασίαν των οποίων προέβη διά λογαριασμόν αυτού:

Νοείται ότι αι τοιαύται αρχικαί πληρωμαί εν ουδεμιά περιπτώσει και ουδέποτε υπερβαίνουν τα εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατόν του καθαρού ποσού όπερ το Συμβούλιον υπολογίζει ότι θα λάβη ο παραγωγός διά τα καρόττα και τεύτλα αυτού συμφώνως τη προνοουμένη εν άρθρω 38 διαδικασία.