Λήψις και διανομή του προϊόντος της πωλήσεως

38.-(1) Το Συμβούλιον λαμβάνει ολόκληρον το καθαρόν προϊόν το προκύπτον εκ πωλήσεων καρόττων και τεύτλων γενομένων υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν των παραγωγών και μεριμνά όπως τα ούτω ληφθέντα χρήματα διανεμηθώσι μεταξύ των παραγωγών~ ο τρόπος, η αναλογία και αι περιστάσεις υφ’ ας χωρεί η τοιαύτη διανομή αποφασίζονται και καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου.

(2) Διά τους σκοπούς του αμέσως προηγουμένου εδαφίου αναφορικώς προς καρόττα και τεύτλα γενόμενα αποδεκτά υπό του Συμβουλίου και πωληθέντα ή άλλως πως διατεθέντα υπ’ αυτού, το Συμβούλιον δύναται να προβή εις μεταγενεστέρας ή τελικάς πληρωμάς ή εις αμφοτέρας τας τοιαύτας πληρωμάς, συμφώνως προς σύστημα κοινοπραξίας δυνάμει του οποίου αι εκ των πωλήσεων ή άλλως πως διαθέσεων καθαραί εισπράξεις να συγκεντρούνται εις κοινόν ταμείον με βάσιν χρονικήν και βάσει του χαρακτηρισμού και της κατηγορίας των πωλουμένων καρόττων και τεύτλων και διανέμωνται εις τους παραγωγούς συμφώνως προς την συμμετοχήν αυτών εις το οικείον κοινόν ταμείον.

(3) Το Συμβούλιον δύναται να συμψηφίση μετά των διανεμητέων εις οιονδήποτε παραγωγόν χρημάτων χορηγήσεις γενομένας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37, ή το ποσόν οιασδήποτε εισφοράς ή τέλους καθοριζομένου υπό των διατάξεων των άρθρων 44 και 45, ή έτερα χρηματικά ποσά οφειλόμενα υπό του παραγωγού τω Συμβουλίω.

(4) Επί τω τέλει εξακριβώσεως του καταβληθησομένου εις τινα παραγωγόν καρόττων και τεύτλων καθαρού προϊόντος της πωλήσεως ή άλλως πως διαθέσεως καρόττων και τεύτλων παραδοθέντων τω Συμβουλίω και γενομένων αποδεκτών υπ’ αυτού, και γενικώτερον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η απόφασις του Συμβουλίου καθ’ όσον αφορά τον χαρακτηρισμόν και την κατηγορίαν των τοιούτων καρόττων και τεύτλων, την μέθοδον καθορισμού των παρακρατήσεων των γενομένων αναφορικώς προς εισφοράς, τέλη και δαπάνας διενεργηθείσας διά την εμπορίαν και πώλησιν των καρόττων και τεύτλων υπό του Συμβουλίου διά λογαριασμόν του παραγωγού, και γενικώς την μέθοδον καθορισμού του εν τη πραγματικότητι καθαρού προϊόντος της πωλήσεως, ή άλλως πως διαθέσεως, είναι τελεσίδικος.