Κεφάλαια του Συμβουλίου

39. Τα κεφάλαια και αι πρόσοδοι του Συμβουλίου προέρχονται-

(α) εκ των εκάστοτε εξειδικευμένων τω Συμβουλίω ποσών διά ψήφου της Βουλής των Αντιπροσώπων ή δι’ οιασδήποτε αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων δι’ ης παραχωρούνται χρηματικά τινα ποσά δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε Νόμου~

(β) εκ διαθεσίμων προερχομένων εκ της πωλήσεως ή άλλως πως διαθέσεως καρόττων και τεύτλων~

(γ) εκ διαθεσίμων προερχομένων εξ εισφορών και τελών πληρωτέων υπό των παραγωγών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου~

(δ) εκ διαθεσίμων κερδαινομένων εξ οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επενδύσεως του Συμβουλίου~

(ε) εκ χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει των εξουσιών συνάψεως δανείων δι’ ων περιβέβληται το Συμβούλιον δυνάμει του παρόντος Νόμου~

(στ) εκ παντός ετέρου ποσού ή στοιχείου ενεργητικού όπερ καθ’ οιονδήποτε τρόπον καθίσταται πληρωτέον ή περιέρχεται τω Συμβουλίω αναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα συναφές προς τας αρμοδιότητας αυτού.