Δαπάναι

40. Το Συμβούλιον δύναται να διαθέτη τα εις την διάθεσιν αυτού κεφάλαια-

(α) διά την διενέργειαν πληρωμών εις παραγωγούς διά καρόττα και τεύτλα εφ’ ων το δικαίωμα κυριότητος περιήλθεν εις το Συμβούλιον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) δι’ απάσας τας δυνάμει του παρόντος Νόμου ασκουμένας αρμοδιότητας του Συμβουλίου ή τινας εξ αυτών, και σχετικώς προς τοιαύτας αρμοδιότητας·

(δ) διά τας δαπάνας διοικήσεως του Συμβουλίου·

(ε) διά πληρωμάς εις έκτακτα έξοδα ή έτερα αποθεματικά·

(στ) διά τόκους πληρωτέους επί χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ζ) διά τας πληρωμάς μισθών και επιδομάτων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου αναφορικώς προς τα καθήκοντα των δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(η) διά τας πληρωμάς μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συντάξεων εις τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Συμβουλίου·

(θ) διά τα έξοδα διενεργείας ερευνών περί παντός ζητήματος εφαπτομένου των καρόττων και τεύτλων και περιλαμβανομένων χρηματικών ποσών εκάστοτε χορηγουμένων εις ιδρύματα ιδρυθέντα διά την διενέργειαν τοιούτων ερευνών·

(ι) διά την κάλυψιν των διά τον σχηματισμόν και ίδρυσιν του Συμβουλίου διενεργηθεισών δαπανών αίτινες δυνατόν να εγένοντο τη εγκρίσει του Υπουργού διά λογαριασμόν του Συμβουλίου προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ια) δι’ οιονδήποτε σκοπόν δι’ ον το Συμβούλιον υπέχει υποχρέωσιν δυνάμει του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου όπως χρησιμοποιή τα κεφάλαια αυτού.