Καθήκοντα Συμβουλίου, Λογαριασμοί και έλεγχος

41.-(1) Το Συμβούλιον οφείλει όπως-

(α) τηρή τους προσήκοντας λογαριασμούς περί πάσης συναλλαγής αυτού συμφώνως των παραδεδεγμένων αρχών και κατά τρόπον τυγχάνοντα της επιδοκιμασίας του Υπουργού~

(β) ετοιμάζη ετησίως κατάστασιν λογαριασμών, περιβεβλημένην τοιούτον τύπον, περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία και συντεταγμένην κατά τοιούτον τρόπον ώστε αύτη να παρουσιάζη αληθή και δικαίαν όψιν της οικονομικής καταστάσεως του Συμβουλίου και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων αυτού διά την λογιστικήν περίοδον εις ην η ειρημένη κατάστασις αφορά.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται υπό μέλους λογιστικού οίκου εις ον μετέχει μέλος ανεγνωρισμένου Ινστιτούτου ή ιδρύματος Λογιστών, διοριζομένου ετησίως υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(3) Το ταχύτερον δυνατόν από του τέλους εκάστης λογιστικής περιόδου το Συμβούλιον αποστέλλει εις τον Υπουργόν έκθεσιν περί την κατά την περίοδον ταύτην άσκησιν των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου ομού μετ’ αντιγράφου της καταστάσεως των εξελεγχθέντων λογαριασμών του Συμβουλίου διά την αυτήν περίοδον, ως και αντιγράφου οιασδήποτε εκθέσεως γενομένης υπό των ελεγκτών επί της τοιαύτης καταστάσεως ή των λογαριασμών του Συμβουλίου.

(4) Εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων κατατίθεται αντίγραφον πάσης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστάσεως λογαριασμών και εκθέσεως των ελεγκτών.

(5) Αντίγραφα εκθέσεων και καταστάσεων λογαριασμών ετοιμασθεισών υπό του Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος άρθρου διατίθενται εις το κοινόν έναντι ευλόγου τινός τιμήματος.

(6) Εν τω παρόντι άρθρω “λογιστική περίοδος” σημαίνει περίοδον αρχομένην άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγουσαν κατά τινα ημερομηνίαν καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου ουχί όμως βραδύτερον των δώδεκα μηνών, ή οιανδήποτε ετέραν μεταγενεστέραν περίοδον ουχί μείζονα των δώδεκα μηνών αρχομένην άμα τη λήξει της προηγουμένης λογιστικής περιόδου.