Καθήκον παροχής πληροφοριών

42. Το Συμβούλιον οφείλει να παρέχη τω Υπουργώ πάσας τας αιτουμένας εκάστοτε εξ αυτού οικονομικάς και στατιστικάς εκθέσεις.