Επισφαλείς οφειλαί

43. Το Συμβούλιον δύναται να προβή τη εγκρίσει του Υπουργού, εις την διαγραφήν των επισφαλών οφειλών.