Εισφοραί

44. Έκαστος παραγωγός καταβάλλει τω Συμβουλίω εισφοράν ης το ποσόν κατ’ οκάν καρόττων και τεύτλων παραδιδομένων υπ’ αυτού τω Συμβουλίω καθορίζεται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου αναλόγως των αναγκών αυτού προς κάλυψιν των διοικητικών και υπηρεσιακών δαπανών των γενομένων υπό του Συμβουλίου εν τη ενασκήσει των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού. Αι τοιαύται εισφοραί υπολογίζονται αναλόγως των καρόττων και τεύτλων άτινα παρεδόθησαν υφ’ εκάστου παραγωγού κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.