ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ
Εισφοραί

44. Έκαστος παραγωγός καταβάλλει τω Συμβουλίω εισφοράν ης το ποσόν κατ’ οκάν καρόττων και τεύτλων παραδιδομένων υπ’ αυτού τω Συμβουλίω καθορίζεται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου αναλόγως των αναγκών αυτού προς κάλυψιν των διοικητικών και υπηρεσιακών δαπανών των γενομένων υπό του Συμβουλίου εν τη ενασκήσει των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού. Αι τοιαύται εισφοραί υπολογίζονται αναλόγως των καρόττων και τεύτλων άτινα παρεδόθησαν υφ’ εκάστου παραγωγού κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.

Τέλη

45.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να επιβάλη ειδικόν τέλος ή τέλη επί παραγωγών-

(α) [Διαγράφηκε].

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) ίνα εξασφαλισθή δικαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταξύ των παραγωγών.

(2) Τα τοιαύτα τέλη υπολογίζονται με βάσιν εκατοστιαίαν αναλογίαν εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου επί του καθαρού προϊόντος των υπό του Συμβουλίου διενεργηθεισών πωλήσεων ή άλλως πως διαθέσεων των καρόττων και τεύτλων εκάστου παραγωγού και δι’ αναφοράς εις τας διενεργουμένας παραδόσεις καρόττων και τεύτλων υφ’ εκάστου παραγωγού προς το Συμβούλιον κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.

Νοείται ότι η εκατοστιαία αναλογία συμφώνως προς την οποίαν καθορίζονται τα τέλη δύναται να είναι διάφορος διά τα δύο προϊόντα.

Διεκδίκησις εισφορών

46. Τα ποσά των υπό τινος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 44 πληρωτέων εισφορών ως και το ποσόν παντός τέλους επιβληθέντος επί τινος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 45 δύνανται να διεκδικηθώσιν ως χρέη οφειλόμενα τω Συμβουλίω υπό του παραγωγού τούτου.