Τέλη

45.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να επιβάλη ειδικόν τέλος ή τέλη επί παραγωγών-

(α) επί τω τέλει σταθεροποιήσεως των πληρωτέων εις παραγωγούς τιμών καρόττων και τεύτλων·

(β) ίνα καλυφθώσιν οιαιδήποτε ζημίαι αίτινες ήθελον επενεχθώσι τω Συμβουλίω εν τη ενασκήσει οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού·

(γ) ίνα εξασφαλισθή δικαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταξύ απασών των τάξεων των παραγωγών.

(2) Τα τοιαύτα τέλη υπολογίζονται με βάσιν εκατοστιαίαν αναλογίαν εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου επί του καθαρού προϊόντος των υπό του Συμβουλίου διενεργηθεισών πωλήσεων ή άλλως πως διαθέσεων των καρόττων και τεύτλων εκάστου παραγωγού και δι’ αναφοράς εις τας διενεργουμένας παραδόσεις καρόττων και τεύτλων υφ’ εκάστου παραγωγού προς το Συμβούλιον κατά τινα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου.

Νοείται ότι η εκατοστιαία αναλογία συμφώνως προς την οποίαν καθορίζονται τα τέλη δύναται να είναι διάφορος διά τα δύο προϊόντα.