Διεκδίκησις εισφορών

46. Τα ποσά των υπό τινος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 44 πληρωτέων εισφορών ως και το ποσόν παντός τέλους επιβληθέντος επί τινος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 45 δύνανται να διεκδικηθώσιν ως χρέη οφειλόμενα τω Συμβουλίω υπό του παραγωγού τούτου.