ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΝ
Περιορισμοί επί παραγωγών αναφορικώς προς την εμπορίαν καρόττων και τεύτλων δι’ εξαγωγήν

47. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί επί καρόττων και τεύτλων δυναμένων να εξαχθώσι και επί προσώπων δυναμένων να εξάγωσι καρόττα και τεύτλα

48. [Διαγράφηκε]
Κτήσις δικαιώματος κυριότητος επί καρόττων και τεύτλων γενομένων αποδεκτών υπό του Συμβουλίου

49. Επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, το δικαίωμα κυριότητος επί πάντων των καρόττων και τεύτλων άτινα το Συμβούλιον απεδέχθη εξ οιουδήποτε παραγωγού προς πώλησιν ή διάθεσιν αυτών διά λογαριασμόν του τελευταίου, περιέρχεται τω Συμβουλίω δυνάμει του παρόντος άρθρου και άνευ ετέρας μεταβιβαστικής πράξεως.

Όροι αποδοχής καρόττων και τεύτλων προσφερομένων τω Συμβουλίω

50. Το Συμβούλιον αποδέχεται καρόττα και τεύτλα παραδιδόμενα αυτώ εφ’ όσον είναι εξαγωγίμου επιπέδου, ή καρόττα και τεύτλα διά διαβάθμισιν και συσκευασίαν εξαγωγίμου επιπέδου, δι’ εξαγωγήν και πώλησιν ή ετέραν διάθεσιν, διά λογαριασμόν των παραγωγών συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι-

(α) η ποσότης των προσφερομένων και παραδιδομένων τω Συμβουλίω ή εις τους αντιπροσώπους αυτού καρόττων και τεύτλων, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος προσφοράς και παραδόσεως αυτών ως και ο χαρακτηρισμός αυτών καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 27~

(β) το Συμβούλιον δύναται να μη αποδεχθή καρόττα και τεύτλα παραχθέντα καθ’ οιανδήποτε περίοδον εσοδείας καρόττων και τεύτλων προγενεστέραν της περιόδου καθ’ ην ήρξατο η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διακριτική εξουσία Συμβουλίου όπως αποδεχθή καρόττα και τεύτλα κατ’ εξαίρεσιν των όρων αποδοχής

51. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 50 το Συμβούλιον κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως αποδέχηται καρόττα και τεύτλα εξαγωγίμου ποιότητος οιασδήποτε ποσότητος ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού, παραδιδόμενα και προσφερόμενα αυτώ μετά την περίοδον των καθωρισμένων προθεσμιών ή άλλως κατά τρόπον μη συνάδοντα προς τας διατάξεις του άρθρου 50:

Νοείται ότι-

(α) το Συμβούλιον πιστεύει ότι δύναται να εξεύρη αγοράν διά τα τοιαύτα καρόττα και τεύτλα·~ και

(β) η υπό του Συμβουλίου διά τον παραγωγόν γενομένη εξαγωγή και πώλησις, ή ετέρα διάθεσις τοιούτων καρόττων και τεύτλων γίνεται δι’ άμεσον λογαριασμόν του παραγωγού·και

(γ) [Διαγράφηκε].