Περιορισμοί επί καρόττων και τεύτλων δυναμένων να εξαχθώσι και επί προσώπων δυναμένων να εξάγωσι καρόττα και τεύτλα

48. [Διαγράφηκε]