Κτήσις δικαιώματος κυριότητος επί καρόττων και τεύτλων γενομένων αποδεκτών υπό του Συμβουλίου

49. Επί τω τέλει ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, το δικαίωμα κυριότητος επί πάντων των καρόττων και τεύτλων άτινα το Συμβούλιον απεδέχθη εξ οιουδήποτε παραγωγού προς πώλησιν ή διάθεσιν αυτών διά λογαριασμόν του τελευταίου, περιέρχεται τω Συμβουλίω δυνάμει του παρόντος άρθρου και άνευ ετέρας μεταβιβαστικής πράξεως.