Όροι αποδοχής καρόττων και τεύτλων προσφερομένων τω Συμβουλίω

50. Το Συμβούλιον αποδέχεται καρόττα και τεύτλα παραδιδόμενα αυτώ εφ’ όσον είναι εξαγωγίμου επιπέδου, ή καρόττα και τεύτλα διά διαβάθμισιν και συσκευασίαν εξαγωγίμου επιπέδου, δι’ εξαγωγήν και πώλησιν ή ετέραν διάθεσιν, διά λογαριασμόν των παραγωγών συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι-

(α) η ποσότης των προσφερομένων και παραδιδομένων τω Συμβουλίω ή εις τους αντιπροσώπους αυτού καρόττων και τεύτλων, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος προσφοράς και παραδόσεως αυτών ως και ο χαρακτηρισμός αυτών καθορίζονται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 27~

(β) το Συμβούλιον δύναται να μη αποδεχθή καρόττα και τεύτλα παραχθέντα καθ’ οιανδήποτε περίοδον εσοδείας καρόττων και τεύτλων προγενεστέραν της περιόδου καθ’ ην ήρξατο η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου.