Διακριτική εξουσία Συμβουλίου όπως αποδεχθή καρόττα και τεύτλα κατ’ εξαίρεσιν των όρων αποδοχής

51. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 50 το Συμβούλιον κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως αποδέχηται καρόττα και τεύτλα εξαγωγίμου ποιότητος οιασδήποτε ποσότητος ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού, παραδιδόμενα και προσφερόμενα αυτώ μετά την περίοδον των καθωρισμένων προθεσμιών ή άλλως κατά τρόπον μη συνάδοντα προς τας διατάξεις του άρθρου 50:

Νοείται ότι-

(α) το Συμβούλιον πιστεύει ότι δύναται να εξεύρη αγοράν διά τα τοιαύτα καρόττα και τεύτλα·~ και

(β) η υπό του Συμβουλίου διά τον παραγωγόν γενομένη εξαγωγή και πώλησις, ή ετέρα διάθεσις τοιούτων καρόττων και τεύτλων γίνεται δι’ άμεσον λογαριασμόν του παραγωγού·και

(γ) [Διαγράφηκε].