Ψευδείς παραστάσεις

52. Πας όστις ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ως αντιπρόσωπον του Συμβουλίου ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει του Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος.