Γενικά αδικήματα

53. Πας όστις-

(α) Διαγράφηκε.

(β) παραβαίνει ή δεν συμμορφούται προς τους όρους εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης υπό του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(γ) παραβαίνει ή άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε υποχρέωσιν, εντολήν, κανονισμόν, ή διάταγμα γενόμενον υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 28· ή

(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε απαίτησιν γενομένην υπό του Συμβουλίου ή υποχρέωσιν επιβληθείσαν υπ’ αυτού συμφώνως τω άρθρω 29, ή συμμορφούμενος προς τούτο προβαίνει εις δήλωσιν ήτις εν γνώσει του είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον ή εκ βαρείας αμελείας προβαίνει εις δήλωσιν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω· ή

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν εν οιωδήποτε αρχείω τηρουμένω συμφώνως προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, ή συμφώνως τοις εν τοις ανωτέρω προσάγει έγγραφον εν γνώσει αυτού διαλαμβάνον εγγραφήν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω, ή εκ βαρείας αμελείας προσάγει έγγραφον διαλαμβάνον τοιαύτην εγγραφήν· ή

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον προσηκόντως εξουσιοδοτημένον υπό του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 30,

είναι ένοχος αδικήματος.