Αδικήματα περί την γνωστοποίησιν ωρισμένων πληροφοριών ληφθεισών δυνάμει του παρόντος Νόμου

54. Εάν πρόσωπον τι γνωστοποιήση πληροφορίαν ληφθείσαν υπ’ αυτού εν τη ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας παραχωρηθείσης αυτώ ή τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η δε γνωστοποίησις γενή άλλως ή-

(α) τη συναινέσει του προσώπου όπερ παρέσχε την σχετικήν πληροφορίαν~

(β) εις τον Υπουργόν ή τον αντιπρόσωπον αυτού, ή εις τινα σύμβουλον ή υπάλληλον του Συμβουλίου~ ή

(γ) εν τω τύπω συνόψεως παρομοίων εκθέσεων ή πληροφοριών παρασχεθεισών ή ληφθεισών εξ αριθμού τινος προσώπων, της συνόψεως ταύτης ούσης ούτω διατετυπωμένης ώστε να μη είναι δυνατή η βεβαίωσις οιωνδήποτε στοιχείων αφορώντων εις την επιχείρησιν επί μέρους προσώπων~ ή

(δ) διά τους σκοπούς δικαστικής τινος διαδικασίας (αστικής ή ποινικής, περιλαμβανομένων και των διαιτησιών) δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή διά τα πρακτικά της τοιαύτης διαδικασίας,

είναι ένοχος αδικήματος.