Ποιναί

55. Πας όστις είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει των άρθρων 52, 53 ή 54 εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 450 ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.