Αδικήματα νομικών προσώπων

56. Οσάκις αποδεικνύεται ότι η υπό τινος νομικού προσώπου διάπραξις αδικήματος κατά παράβασιν των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου εγένετο τη συναινέσει ή τη συνενοχή ή δύναται να αποδοθή εις την αμέλειαν οιουδήποτε διευθυντού, γραμματέως ή ετέρου προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, διά το αδίκημα τούτο κρίνονται ένοχοι αμφότεροι, ήτοι τόσον το νομικόν πρόσωπον όσον και ο εν λόγω υπάλληλος, αμφότεροι δε υπόκεινται εις δίωξιν και εφ’ όσον καταδικασθώσιν υπόκεινται εις την ανάλογον ποινήν.