Υπουργικαί οδηγίαι

57.-(1) Το παρόν άρθρον ισχύει αναφορικώς προς πάσαν αρμοδιότητα του Συμβουλίου ασκουμένην υπ’ αυτού δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εάν φανή τω Υπουργώ ότι το αποτέλεσμα ή εν των αποτελεσμάτων οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, ή σκοπουμένης πράξεως ή παραλείψεως, του Συμβουλίου αντίκειται ή θα αντίκειται προς το δημόσιον συμφέρον, ούτος μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Συμβουλίου κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως εκδώση προς το Συμβούλιον πάσαν οδηγίαν περί τας πράξεις ή παραλείψεις αυτού ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον ίνα παρεμποδίση το αποτέλεσμα, ή αναλόγως της περιπτώσεως, παρεμποδίση ή μειώση την ζημίαν ην αύτη επάγεται εις το δημόσιον συμφέρον~ το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως συμμορφούται προς πάσαν ούτω εκδιδομένην οδηγίαν:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως επιτρέπον τω Συμβουλίω ή ως επιβάλλον αυτώ την υποχρέωσιν όπως πράξη τι όπερ δεν έχει εξουσίαν να πράξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.