Διαιτησία

58.-(1) Πας παραγωγός ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον μεθ’ ου το Συμβούλιον έχει εμπορικάς ή άλλας σχέσεις, σχετικώς προς οιασδήποτε εξουσίας ασκουμένας υπό του Συμβουλίου ή διά λογαριασμόν αυτού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται εξ οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως του Συμβουλίου ή οιασδήποτε αρχής ενεργούσης διά λογαριασμόν του Συμβουλίου εν σχέσει προς τινα εξουσίαν ασκουμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλη το ζήτημα εις την διαιτησίαν μονομελούς διαιτητικού δικαστηρίου.

(2) Το διαιτητικόν δικαστήριον διορίζεται κατόπιν συμφωνίας του ενδιαφερομένου προσώπου και του Συμβουλίου, ή μη επιτευχθείσης τοιαύτης συμφωνίας, τη αιτήσει εκατέρου των μερών υπό του επαρχιακού δικαστηρίου της επαρχίας ένθα διαμένει το ενδιαφερόμενον πρόσωπον~ ο διαιτητής εκδίδει την κατά την κρίσιν αυτού δικαίαν απόφασιν επί του υποβληθέντος αυτώ προς διαιτησίαν ζητήματος.

(3) Η ακρόασις του υποβληθέντος εις διαιτησίαν ζητήματος διεξάγεται και η επ’ αυτού απόφασις εκδίδεται εν τη Δημοκρατία και συμφώνως τω κρατούντι εν τη Δημοκρατία δικαίω επί παντός δε τοιούτου ζητήματος τυγχάνει εφαρμογής ο περί Διαιτησίας Νόμος.