Διάλυσις και εκκαθάρισις του Συμβουλίου

59.-(1) Ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος να προβή εις την διάλυσιν του Συμβουλίου εάν κρίνη τούτο σκόπιμον κατόπιν γνωμοδοτήσεως ληφθείσης εκ των εν τοις εφεξής οργανισμών~ επί τούτω το Συμβούλιον ουδεμίαν των διά του παρόντος Νόμου παραχωρηθείσαν αυτώ αρμοδιοτήτων ενασκεί εκτός καθ’ ην έκτασιν τούτο είναι αναγκαίον διά την επωφελή διάλυσιν του Συμβουλίου.

Αι προ της εκδόσεως του διατάγματος δυνάμει του παρόντος εδαφίου αναγκαίαι γνωμοδοτήσεις παρέχονται υπό του Συμβουλίου και υπό παντός ετέρου οργανισμού όστις κατά την γνώμην του Υπουργού αντιπροσωπεύει ουσιαστικώς τα συμφέροντα αναφορικώς προς άτινα διορίζονται τα μέλη.

(2) Ο Υπουργός εν τω εκδιδομένω δυνάμει του παρόντος άρθρου διατάγματι διαλαμβάνει προνοίας άτινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά-

(α) την εκκαθάρισιν των υποθέσεων του Συμβουλίου~

(β) την επιβολήν και είσπραξιν τελών προς αντιμετώπισιν των υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως και των δαπανών εκκαθαρίσεως, καθ’ ην έκτασιν αι τοιαύται υποχρεώσεις και δαπάναι δεν δύνανται να αντιμετωπισθώσιν εκ κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού του Συμβουλίου~

(γ) την χρήσιν πλεοναζόντων κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού διά τους καθοριζομένους εν τω διατάγματι σκοπούς~ οι τοιούτοι σκοποί δέον όπως σχετίζωνται με την παραγωγήν, εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων δι’ ας το Συμβούλιον ελειτούργει προ της διαλύσεως αυτού.

(3) Η διά του παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου εκδιδομένης, ακυρούται δε δι’ αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(4) Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθ’ ο μέρος τούτο διέπει τα εν εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ζητήματα, υπόκειται εις τροποποίησιν ή ανάκλησιν διά μεταγενεστέρου διατάγματος του Υπουργού δυνάμει του παρόντος άρθρου.