Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

60. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να προβή εις τους δυνάμει του άρθρου 5 διορισμούς εις το Συμβούλιον μετά την ψήφισιν του παρόντος Νόμου και προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος αυτού.