Σημείωση
7 του Ν 24/83Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.