Περιορισμοί επί καρόττων και τεύτλων δυναμένων να εξαχθώσι και επί προσώπων δυναμένων να εξάγωσι καρόττα και τεύτλα

48.-(1) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου απαγορεύεται η εξαγωγή καρόττων και τεύτλων ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή ποσότητος αυτών εξαιρέσει-

(α) καρόττων και τεύτλων εφ’ων το δικαίωμα κυριότητος περιήλθε τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49~ ή

(β) καρόττων και τεύτλων η εξαγωγή των οποίων έτυχε της προς τούτο δεούσης αδείας του Συμβουλίου.

(2) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου απαγορεύεται η εξαγωγή καρόττων και τεύτλων ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή ποσότητος αυτών υπό παντός προσώπου εξαιρέσει-

(α) προσηκόντως διωρισμένου πράκτορος ενεργούντος διά λογαριασμόν του Συμβουλίου~ ή

(β) παντός ετέρου προσηκόντως εξουσιοδοτημένου υπό του Συμβουλίου προσώπου.