ΜΕΡΟΣ VII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Ψευδείς παραστάσεις

52. Πας όστις ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ως αντιπρόσωπον του Συμβουλίου ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει του Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος.

Γενικά αδικήματα

53. Πας όστις-

(α) Διαγράφηκε.

(β) παραβαίνει ή δεν συμμορφούται προς τους όρους εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης υπό του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(γ) παραβαίνει ή άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε υποχρέωσιν, εντολήν, κανονισμόν, ή διάταγμα γενόμενον υπό του Συμβουλίου συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 28· ή

(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε απαίτησιν γενομένην υπό του Συμβουλίου ή υποχρέωσιν επιβληθείσαν υπ’ αυτού συμφώνως τω άρθρω 29, ή συμμορφούμενος προς τούτο προβαίνει εις δήλωσιν ήτις εν γνώσει του είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον ή εκ βαρείας αμελείας προβαίνει εις δήλωσιν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω· ή

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν εν οιωδήποτε αρχείω τηρουμένω συμφώνως προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, ή συμφώνως τοις εν τοις ανωτέρω προσάγει έγγραφον εν γνώσει αυτού διαλαμβάνον εγγραφήν ψευδή εν τινι ουσιώδει αυτής στοιχείω, ή εκ βαρείας αμελείας προσάγει έγγραφον διαλαμβάνον τοιαύτην εγγραφήν· ή

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον προσηκόντως εξουσιοδοτημένον υπό του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 30,

είναι ένοχος αδικήματος.

Αδικήματα περί την γνωστοποίησιν ωρισμένων πληροφοριών ληφθεισών δυνάμει του παρόντος Νόμου

54. Εάν πρόσωπον τι γνωστοποιήση πληροφορίαν ληφθείσαν υπ’ αυτού εν τη ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας παραχωρηθείσης αυτώ ή τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η δε γνωστοποίησις γενή άλλως ή-

(α) τη συναινέσει του προσώπου όπερ παρέσχε την σχετικήν πληροφορίαν~

(β) εις τον Υπουργόν ή τον αντιπρόσωπον αυτού, ή εις τινα σύμβουλον ή υπάλληλον του Συμβουλίου~ ή

(γ) εν τω τύπω συνόψεως παρομοίων εκθέσεων ή πληροφοριών παρασχεθεισών ή ληφθεισών εξ αριθμού τινος προσώπων, της συνόψεως ταύτης ούσης ούτω διατετυπωμένης ώστε να μη είναι δυνατή η βεβαίωσις οιωνδήποτε στοιχείων αφορώντων εις την επιχείρησιν επί μέρους προσώπων~ ή

(δ) διά τους σκοπούς δικαστικής τινος διαδικασίας (αστικής ή ποινικής, περιλαμβανομένων και των διαιτησιών) δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή διά τα πρακτικά της τοιαύτης διαδικασίας,

είναι ένοχος αδικήματος.

Ποιναί

55. Πας όστις είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει των άρθρων 52, 53 ή 54 εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 450 ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Αδικήματα νομικών προσώπων

56. Οσάκις αποδεικνύεται ότι η υπό τινος νομικού προσώπου διάπραξις αδικήματος κατά παράβασιν των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου εγένετο τη συναινέσει ή τη συνενοχή ή δύναται να αποδοθή εις την αμέλειαν οιουδήποτε διευθυντού, γραμματέως ή ετέρου προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, διά το αδίκημα τούτο κρίνονται ένοχοι αμφότεροι, ήτοι τόσον το νομικόν πρόσωπον όσον και ο εν λόγω υπάλληλος, αμφότεροι δε υπόκεινται εις δίωξιν και εφ’ όσον καταδικασθώσιν υπόκεινται εις την ανάλογον ποινήν.