ΜΕΡΟΣ VIII ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υπουργικαί οδηγίαι

57.-(1) Το παρόν άρθρον ισχύει αναφορικώς προς πάσαν αρμοδιότητα του Συμβουλίου ασκουμένην υπ’ αυτού δυνάμει οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εάν φανή τω Υπουργώ ότι το αποτέλεσμα ή εν των αποτελεσμάτων οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, ή σκοπουμένης πράξεως ή παραλείψεως, του Συμβουλίου αντίκειται ή θα αντίκειται προς το δημόσιον συμφέρον, ούτος μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Συμβουλίου κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως εκδώση προς το Συμβούλιον πάσαν οδηγίαν περί τας πράξεις ή παραλείψεις αυτού ην ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον ίνα παρεμποδίση το αποτέλεσμα, ή αναλόγως της περιπτώσεως, παρεμποδίση ή μειώση την ζημίαν ην αύτη επάγεται εις το δημόσιον συμφέρον~ το Συμβούλιον έχει καθήκον όπως συμμορφούται προς πάσαν ούτω εκδιδομένην οδηγίαν:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως επιτρέπον τω Συμβουλίω ή ως επιβάλλον αυτώ την υποχρέωσιν όπως πράξη τι όπερ δεν έχει εξουσίαν να πράξη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διαιτησία

58.-(1) Πας παραγωγός ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον μεθ’ ου το Συμβούλιον έχει εμπορικάς ή άλλας σχέσεις, σχετικώς προς οιασδήποτε εξουσίας ασκουμένας υπό του Συμβουλίου ή διά λογαριασμόν αυτού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται εξ οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως του Συμβουλίου ή οιασδήποτε αρχής ενεργούσης διά λογαριασμόν του Συμβουλίου εν σχέσει προς τινα εξουσίαν ασκουμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλη το ζήτημα εις την διαιτησίαν μονομελούς διαιτητικού δικαστηρίου.

(2) Το διαιτητικόν δικαστήριον διορίζεται κατόπιν συμφωνίας του ενδιαφερομένου προσώπου και του Συμβουλίου, ή μη επιτευχθείσης τοιαύτης συμφωνίας, τη αιτήσει εκατέρου των μερών υπό του επαρχιακού δικαστηρίου της επαρχίας ένθα διαμένει το ενδιαφερόμενον πρόσωπον~ ο διαιτητής εκδίδει την κατά την κρίσιν αυτού δικαίαν απόφασιν επί του υποβληθέντος αυτώ προς διαιτησίαν ζητήματος.

(3) Η ακρόασις του υποβληθέντος εις διαιτησίαν ζητήματος διεξάγεται και η επ’ αυτού απόφασις εκδίδεται εν τη Δημοκρατία και συμφώνως τω κρατούντι εν τη Δημοκρατία δικαίω επί παντός δε τοιούτου ζητήματος τυγχάνει εφαρμογής ο περί Διαιτησίας Νόμος.

Διάλυσις και εκκαθάρισις του Συμβουλίου

59.-(1) Ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος να προβή εις την διάλυσιν του Συμβουλίου εάν κρίνη τούτο σκόπιμον κατόπιν γνωμοδοτήσεως ληφθείσης εκ των εν τοις εφεξής οργανισμών~ επί τούτω το Συμβούλιον ουδεμίαν των διά του παρόντος Νόμου παραχωρηθείσαν αυτώ αρμοδιοτήτων ενασκεί εκτός καθ’ ην έκτασιν τούτο είναι αναγκαίον διά την επωφελή διάλυσιν του Συμβουλίου.

Αι προ της εκδόσεως του διατάγματος δυνάμει του παρόντος εδαφίου αναγκαίαι γνωμοδοτήσεις παρέχονται υπό του Συμβουλίου και υπό παντός ετέρου οργανισμού όστις κατά την γνώμην του Υπουργού αντιπροσωπεύει ουσιαστικώς τα συμφέροντα αναφορικώς προς άτινα διορίζονται τα μέλη.

(2) Ο Υπουργός εν τω εκδιδομένω δυνάμει του παρόντος άρθρου διατάγματι διαλαμβάνει προνοίας άτινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά-

(α) την εκκαθάρισιν των υποθέσεων του Συμβουλίου~

(β) την επιβολήν και είσπραξιν τελών προς αντιμετώπισιν των υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως και των δαπανών εκκαθαρίσεως, καθ’ ην έκτασιν αι τοιαύται υποχρεώσεις και δαπάναι δεν δύνανται να αντιμετωπισθώσιν εκ κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού του Συμβουλίου~

(γ) την χρήσιν πλεοναζόντων κεφαλαίων ή ετέρων στοιχείων ενεργητικού διά τους καθοριζομένους εν τω διατάγματι σκοπούς~ οι τοιούτοι σκοποί δέον όπως σχετίζωνται με την παραγωγήν, εμπορίαν και εξαγωγήν καρόττων και τεύτλων δι’ ας το Συμβούλιον ελειτούργει προ της διαλύσεως αυτού.

(3) Η διά του παρόντος άρθρου παρεχομένη εξουσία εκδόσεως διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου εκδιδομένης, ακυρούται δε δι’ αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(4) Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθ’ ο μέρος τούτο διέπει τα εν εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ζητήματα, υπόκειται εις τροποποίησιν ή ανάκλησιν διά μεταγενεστέρου διατάγματος του Υπουργού δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

60. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να προβή εις τους δυνάμει του άρθρου 5 διορισμούς εις το Συμβούλιον μετά την ψήφισιν του παρόντος Νόμου και προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος αυτού.