Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λαχείων Νόμος.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“ο Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λαχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που διορίζεται για να ενεργεί στη θέση που αναφέρθηκε.

“εφημερίδα” περιλαμβάνει κάθε επιθεώρηση, περιοδικό ή άλλη περιοδική έκδοση.

“Κυβερνητικό λαχείο” σημαίνει λαχείο το οποίο συνίσταται και διενεργείται από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ.

“Λαχείο” σημαίνει κάθε σχέδιο για διανομή βραβείων με κλήρωση ή με τρόπο που εξαρτάται από την τύχη.

“λαχνός” περιλαμβάνει σε σχέση με οποιοδήποτε λαχείο ή λαχείο που σκοπεύεται, κάθε έγγραφο που αποδεικνύει την αξίωση προσώπου να λαμβάνει μέρος στις πιθανότητες κέρδους τις οποίες παρέχει το λαχείο.

“χρήμα” περιλαμβάνει επιταγή, τραπεζογραμμάτιο, χαρτονόμισμα, ταχυδρομική επιταγή ή χρηματική επιταγή.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) Αναφορές σε εκτύπωση ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε γραπτά και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαραγωγής λέξεων με ορατό τρόπο~

(β) έγγραφα ή άλλο υλικό θεωρούνται ότι διανεμήθηκαν αν διανέμονται σε πρόσωπα ή τόπους είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας η δε έκφραση “διανομή” ερμηνεύεται ανάλογα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
Εξουσία για σύσταση και διενέργεια Κυβερνητικών λαχείων

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, ο Διευθυντής δύναται από καιρό σε καιρό να προβαίνει σε σύσταση και διενέργεια Κυβερνητικού λαχείου, σε σχέση δε με αυτό να προβαίνει σε κάθε πράξη ή ενέργεια και να δίνει κάθε οδηγία την οποία αυτός θεωρεί αναγκαία ή σκόπιμη αναφορικά με το σκοπό που αναφέρεται ή η οποία ήθελε καθοριστεί και, χωρίς περιορισμό της γενικότητας της πιο πάνω εξουσίας, ειδικότερα-

(α) Να ορίζει τον αριθμό και την τιμή των λαχνών που θα εκδοθούν για κάθε τέτοιο λαχείο~

(β) να διορίζει και αμοίβει πράκτορες για την πώληση των λαχνών αυτών~

(γ) να ορίζει τον αριθμό και την αξία των βραβείων που θα διανεμηθούν~

(δ) να ορίζει το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο της κλήρωσης για τη διανομή των βραβείων.

(2) Κάθε τέτοια πράξη, ενέργεια ή οδηγία η οποία δυνατό να έγινε ή να δόθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, κατά οποιοδήποτε χρόνο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρείται μολαταύτα, ότι έγινε ή δόθηκε δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο αυτό.

Έσοδα από τα Κυβερνητικά λαχεία

4. Τα έσοδα από την πώληση λαχνών κάθε Κυβερνητικού λαχείου, καταβαλλόνται στο λογαριασμό πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας μετά την αφαίρεση από αυτά των χρηματικών βραβείων που διανεμήθηκαν καθώς και άλλων αφαιρέσεων τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει.

Κανονισμοί

5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καθορισμό κάθε θέματος το οποίο είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να καθοριστεί για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων του μέρους αυτού, ειδικότερα δε-

(α) Για το διορισμό επιτροπής η οποία να συμβουλεύει και να βοηθά το Διευθυντή στη σύσταση και διενέργεια Κυβερνητικών λαχείων~

(β) για τον καθορισμό των όρων οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους πράκτορες που διορίζονται για την πώληση λαχνών των λαχείων που αναφέρονται και των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών των πρακτόρων που αναφέρονται~

(γ) για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των λαχνών που αναφέρονται~

(δ) για τον καθορισμό των πληροφοριών οι οποίες πρέπει να δημοσιεύονται αναφορικά με οποιοδήποτε Κυβερνητικό λαχείο και τον τρόπο της δημοσίευσης αυτών~

(ε) για τον καθορισμό της προθεσμίας και του τρόπου αναζήτησης των κερδών~

(ε1) για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της πώλησης ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης, της αγοράς, της λήξης ή της αποδοχής λαχνών Κυβερνητικού λαχείου ή μεριδίων αυτών και λαχνών που κηρύχθηκαν δυνάμει των Κανονισμών ως λαχνοί οι οποίοι κέρδισαν~

(στ) για πρόνοια για διάθεση βραβείων που δεν αναζητήθηκαν ή χρημάτων, ή βραβείων ή χρημάτων σε σχέση με τα οποία εγέρθηκε αμφισβήτηση~

(ζ) για τον καθορισμό των προσώπων τα οποία πρέπει να είναι παρόντα κατά τη διάρκεια κάθε κλήρωσης για διανομή βραβείων και των εξουσιών και καθηκόντων αυτών σε σχέση με την κλήρωση αυτή και με οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή δυσκολία η οποία δυνατό να δημιουργηθεί κατά τη διενέργεια της κλήρωσης.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή για χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και για τις δύο αυτές ποινές, επιπρόσθετα δε, στην περίπτωση πράκτορα που διορίστηκε για την πώληση λαχνών ή υποπράκτορα τέτοιου πράκτορα, για ακύρωση του διορισμού του πράκτορα, για κάθε παράβαση των Κανονισμών αυτών ή για παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτών και όπως σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται κατόπι παρέλευσης τέτοιου χρονικού διαστήματος ως ήθελε οριστεί τα βραβεία που δεν αναζητήθηκαν δημεύονται και καταβάλλονται στο λογαριασμό πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας.

(3) Κανονισμοί που γίνονται βάσει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο τριάκοντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτή με τον τρόπο αυτό και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΛΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΑ
Εξαίρεση μικρών λαχείων ως γεγονότων δευτερεύουσας σημασίας ορισμένων εορταστικών εκδηλώσεων

6.-(1) Λαχείο που γίνεται ως παρεμπίπτον γεγονός εορταστικής εκδήλωσης σε σχέση με την οποία εφαρμόζεται το άρθρο αυτό θεωρείται ως μη παράνομο λαχείο, αλλά οι όροι που διαλαμβάνονται στο εδάφιο (2) αναφορικα με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου πρέπει να τηρούνται αν δε οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους όρους παραβιαστεί, κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου έιναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία του.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι ότι-

(α) Όλα τα έσοδα από την εορταστική εκδήλωση (περιλαμβανομένων των εσόδων του λαχείου) αφού αφαιρεθούν-

(i) οι δαπάνες της εορταστικής εκδήλωσης, αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες που έγιναν σχετικά με το λαχείο~ και,

(ii) οι δαπάνες που έγιναν για την εκτύπωση των λαχνών του λαχείου~ και

(iii) τέτοιο ποσό (αν υπάρχει), που δεν υπερβαίνει τις τριάντα λίρες, το οποίο οι διοργανωτές του λαχείου θεωρούν σκόπιμο να διατεθεί έναντι του λογαιασμού οποιωνδήποτε δαπανών που έγιναν από αυτούς για την αγορά των βραβείων του λαχείου,

πρέπει να διατίθενται για σκοπούς άλλους από ιδιωτικό κέρδος~

(β) κανένα από τα βραβεία του λαχείου δεν θα είναι χρηματικό βραβείο~

(γ) λαχνοί ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση του λαχείου δεν πωλούνται ούτε εκδίδονται ούτε το αποτέλεσμα της κλήρωσης του λαχείου ανακοινώνεται, παρά μόνο στα υποστατικά στα οποία λαμβάνει χώρα η εορταστική εκδήλωση και κατά τη διάρκεια της~ και

(δ) η ευκαιρία συμμετοχής σε λαχεία που παρέχεται δεν είναι το μόνο ή το μόνο ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλευση προσώπων στην εορταστική εκδήλωση.

(3) Οι εορταστικές εκδηλώσεις σχετικά με τις οποίες το άρθρο αυτό εφαρμόζεται είναι αγορές, φιλανθρωπικές αγορές, εορταστικά πανηγύρια και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις παρόμοιας φύσης, είτε αυτές έχουν διάρκεια μιας ημέρας είτε παρατείνονται πέρα των δύο ή περισσότερων ημερών.

Εξαίρεση ιδιωτικών λαχείων

7.-(1) Στο άρθρο αυτό-

“ιδιωτικό λαχείο” σημαίνει λαχείο στη Δημοκρατία το οποίο συνίσταται για και για το οποίο η πώληση λαχνών ή δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση περιορίζεται από τους διοργανωτές σε, είτε-

(α) μέλη κάποιου οργανισμού που ιδρύθηκε και που λειτουργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τυχερά παιγνίδια, στοιχήματα ή λαχεία~ ή

(β) πρόσωπα τα οποία εργάζονται όλα στα ίδια υποστατικά~ ή

(γ) πρόσωπα τα οποία διαμένουν όλα στα ίδια υποστατικά,

και το οποίο συνίσταται από πρόσωπα καθένα από τα οποία είναι πρόσωπο προς το οποίο, δυνάμει των πιο πάνω διατάξεων, λαχνοί ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση δύνανται να πωλούνται από τους διοργανωτές και, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται για τα μέλη κάποιου οργανισμού, είναι πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως από το σώμα του οργανισμού που διοικεί για σύσταση του λαχείου~

“διοργανωτής” σημαίνει το άτομο το οποίο, ή, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται από οργανισμό, το γραμματέα (ή παρόμοιο λειτουργό) του οργανισμού, ο οποίος προβαίνει σε σύσταση του λαχείου και σε περίπτωση λαχείου το οποίο συνίσταται, λαμβάνει χώρα, κληρώνεται ή διευθύνεται εκτός της Δημοκρατίας, το πρόσωπο το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του λαχείου αυτού στη Δημοκρατία.

“οργανισμός” περιλαμβάνει λέσχη, ίδρυμα, οργάνωση ή άλλη ένωση προσώπων που φέρει οποιαδήποτε ονομασία, κάθε δε τοπικός ή εξαρτημένος κλάδος ή παράρτημα οργανισμού θεωρείται ως ξεχωριστός και διαφορετικός οργανισμός.

(2) Ιδιωτικό λαχείο δεν θεωρείται ως παράνομο, αλλά οι ακόλουθοι όροι πρέπει να τηρούνται σε σχέση με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου, δηλαδή-

(α) όλα τα έσοδα, μετά την αφαίρεση μόνο των δαπανών που έγιναν για την εκτύπωση και τη γραφική ύλη, θα διατίθενται για εξασφάλιση βραβείων για τους αγοραστές των λαχνών ή των δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση ή, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται για τα μέλη κάποιου οργανισμού θα διατίθενται είτε για την εξασφάλιση βραβείων όπως προαναφέρθηκε είτε για σκοπούς οι οποίοι είναι σκοποί του οργανισμού ή, μερικώς για την εξασφάλιση βραβείων όπως προαναφέρθηκε, και κατά το υπόλοιπο για τους προαναφερόμενους σκοπούς~

(β) καμιά έγγραφη ειδοποίηση ή διαφήμηση για το λαχείο δεν αναρτάται, δημοσιεύεται ή διανέμεται εκτός-

(i) Ειδοποίησης για αυτό που εκτίθεται στα υποστατικά του Οργανισμού για τα μέλη του οποίου το λαχείο συνίσταται, ή, ανάλογα με την περίπτωση, στα υποστατικά στα οποία τα πρόσωπα για τα οποία το λαχείο συνίσταται εργάζονται ή διαμένουν~ και

(ii) τέτοιας ανακοίνωσης ή διαφήμισης για αυτό όπως δυνατό να περιέχεται στους λαχνούς~

(γ) η τιμή κάθε λαχνού ή δελτίου συμμετοχής στην κλήρωση πρέπει να είναι η ίδια και η τιμή κάθε λαχνού πρέπει να αναγράφεται στο λαχνό~

(δ) κάθε λαχνός πρέπει να φέρει στην μπροστινή όψη του τα ονόματα και διευθύνσεις καθενός από τους διοργανωτές και δήλωση για τα πρόσωπα στα οποία περιορίζεται η πώληση λαχνών από τους διοργανωτές ή δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση, και δήλωση ότι κανένα βραβείο που κερδίθηκε στο λαχείο δεν θα καταβάλλεται ή παραδίδεται από τους διοργανωτές σε οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από το πρόσωπο στο οποίο πωλήθηκε από αυτούς ο λαχνός που κερδίζει ή το δελτίο συμμετοχής στην κλήρωση κανένα δε βραβείο δεν καταβάλλεται ή παραδίδεται παρά μόνο σύμφωνα με την αναφερόμενη δήλωση~

(ε) κανένας λαχνός ή δελτίο συμμετοχής σε κλήρωση δεν εκδίδεται ή διανέμεται από τους διοργανωτές παρά μόνο κατόπι πώλησης και λήψης της πλήρους αξίας αυτού και κανένα χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας το οποίο λήφθηκε με τον τρόπο αυτό από διοργανωτή του λαχείου δεν επιστρέφεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες~

(στ) κανένας λαχνός του λαχείου δεν αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

(3) Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2), καθένας από τους διοργανωτές του λαχείου, και όταν το πρόσωπο από το οποίο παραβιάστηκε ο όρος δεν είναι ένας από τους διοργανωτές, αυτός επίσης είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για το πρόσωπο το οποίο κατηγορείται αποκλειστικά και μόνο ως διοργανωτής του λαχείου να αποδείξει ότι το αδίκημα τελέστηκε εν αγνοία του.

Περιορισμός ορισμένων διαγωνισμών με βραβεία

8.-(1) Αποτελεί παράνομη ενέργεια η σε οποιαδήποτε εφημερίδα ή η μέσω αυτής, ή η αναφορικά με την πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου προς το κοινό, ή η αναφορικά με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που σχετίζεται με την αναφερόμενην πώληση, διενέργεια-

(α) οποιουδήποτε διαγωνισμού στον οποίο προσφέρονται βραβεία για πρόγνωση του αποτελέσματος είτε μελλοντικού γεγονότος, είτε παρελθόντος γεγονότος του οποίου το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ή δεν έχει ακόμη καταστεί γενικά γνωστό~

(β) οποιουδήποτε άλλου διαγωνισμού στον οποίο η επιτυχία δεν εξαρτάται από την άσκηση επιδεξιότητας.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, χωρίς επηρεασμό όμως της τυχόν ποινικής ευθύνης αυτού σε περίπτωση δίωξης του δυνάμει των διατάξεων του Μέρους αυτού που αφορά τα λαχεία.

Εξαίρεση των Κυβερνητικών λαχείων

9. Καμιά από τις διατάξεις που διαλαμβάνονται στο Μέρος αυτό δεν εφαρμόζεται σε, ή σε σχέση με, Κυβερνητικό λαχείο.

Παράνομα λαχεία

10. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κάθε λαχείο είναι παράνομο.

Αδικήματα σε σχέση με λαχεία

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, κάθε πρόσωπο το οποίο αναφορικά με οποιοδήποτε λαχείο που συνίσταται ή που σκοπεύεται να συσταθεί είτε στη Δημοκρατία είτε αλλού-

(α) Εκτυπώνει οποιουσδήποτε λαχνούς για χρήση στο λαχείο~ ή

(β) πωλεί ή διανέμει ή προσφέρει ή διαφημίζει για πώληση ή διανομή ή έχει στην κατοχή του για το σκοπό πώλησης ή διανομής, οποιουσδήποτε λαχνούς ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση~ ή

(γ) εκτυπώνει, δημοσιεύει ή διανέμει ή έχει στην κατοχή του για το σκοπό δημοσίευσης ή διανομής-

(i) Οποιαδήποτε διαφήμιση του λαχείου~ή

(ii) οποιοδήποτε κατάλογο (πλήρη ή όχι) προσώπων που κερδίζουν ή λαχνών που κερδίζουν το λαχείο~ ή

(iii) οποιοδήποτε υλικό με το οποίο περιγράφεται η κλήρωση ή η σκοπούμενη κλήρωση του λαχείου, ή διαφορετικά σχετικό με το λαχείο, που προορίζεται να ενεργήσει ως παρότρυνση προσώπων να συμμετάσχουν στο αναφερόμενο λαχείο ή σε άλλα λαχεία~ ή

(δ) κομίζει ή καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο να αποστείλει στη Δημοκρατία για το σκοπό πώλησης ή διανομής οποιοδήποτε λαχνό λαχείου ή διαφήμιση αυτού~ή

(ε) αποστέλλει ή αποπειράται να αποστείλει εκτός της Δημοκρατίας οποιοδήποτε ποσό χρημάτων ή οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας που λήφθηκε από την πώληση ή διανομή οποιουδήποτε λαχνού, ή οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται στην πώληση ή διανομή, ή στην ταυτότητα του κατόχου, οποιουδήποτε λαχνού ή δελτίου συμμετοχής στην κλήρωση του λαχείου~ ή

(στ) χρησιμοποιεί οποιαδήποτε υποστατικά ή μεριμνά ή εν γνώσει του επιτρέπει ώστε να χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε υποστατικά για σκοπούς συναφείς με τη σύσταση ή διενέργεια του λαχείου~ ή

(ζ) προκαλεί, εξωθεί ή αποπειράται να εξωθήσει την τέλεση από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται πιο πάνω,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε κάθε διαδικασία που εγέρθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι το λαχείο το οποίο αφορά η διαδικασία ήταν λαχείο το οποίο κηρύσσεται από οποιοδήποτε άρθρο του Μέρους αυτού ως μη παράνομο λαχείο, και ότι κατά την ημερομηνία του ισχυριζόμενου αδικήματος ο κατηγορούμενος επίστευε, και είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι από τα απαιτούμενα από το άρθρο αυτό όπως τηρηθούν κανένας όρος δεν παραβιάστηκε αναφορικά με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου.

(3) Διαδικασία δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) σε σχέση με οποιοδήποτε δημοσίευμα σε εφημερίδα δεν εγείρεται παρά μόνο από ή με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Αδίκημα από νομικά πρόσωπα

12. Όταν το πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού είναι νομικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος ήταν διευθυντής ή αξιωματούχος του νομικού προσώπου, θεωρείται επίσης ως ένοχος του αναφερόμενου αδικήματος εκτός αν αποδείξει ότι αυτό διαπράχθηκε εν αγνοία του.

Δήμευση

13. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου αποδείχθηκε ότι πρόσωπο έχει διαπράξει αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού σε σχέση με παράνομο λαχείο ή σκοπούμενο λαχείο, διατάσσει τη δήμευση οποιωνδήποτε κερμάτων, τραπεζογραμματίων και χαρτονομισμάτων που προσάχθηκαν ενώπιον του, τα οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι αντιπροσωπεύουν την τιμή των λαχνών ή των δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση ή τα χρήματα του βραβείου ή τα βραβεία του αναφερόμενου λαχείου, και διατάσσει να καταστραφούν όλα τα έγγραφα (εκτός από τα τραπεζογραμμάτια και χαρτονομίσματα) τα οποία προσάχθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τα οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι είναι συναφή με τη σύσταση του αναφερόμενου λαχείου.

Εξουσία έκδοσης εντάλματος έρευνας

14. Οποιοσδήποτε Δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου, αν ικανοποιηθεί με ένορκη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία υποψίας ότι οποιαδήποτε υποστατικά χρησιμοποιούνται για το σκοπό διάπραξης αδικήματος δυνάμει του Μέρους αυτού σε σχέση με λαχείο ή σκοπούμενο λαχείο, δύναται να εκδώσει ένταλμα υπογραμμένο από αυτόν που εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε αστυνομικό κατά οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του να εισέλθει, στην ανάγκη διά βίας, στα πιο πάνω αναφερόμενα υποστατικά και σε κάθε μέρος αυτών και να διεξάγει έρευνα και κατάσχει και απομακρύνει οποιαδήποτε έγγραφα, χρήματα ή αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε αυτά τα οποία αυτός έχει εύλογη αιτία να υποθέτει ότι βρίσκονται στα αναφερόμενα υποστατικά για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος συνιστά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Μέρους αυτού που αναφέρεται στα λαχεία.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιφύλαξη

15. Καμιά από τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό δεν εφαρμόζεται-

(α) Για οποιοδήποτε λαχείο που οργανώνεται και διεξάγεται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει εκάστοτε~

(β) για οποιοδήποτε λαχείο που οργανώνεται και διεξάγεται κατόπι προηγούμενης άδειας του Υπουργού Οικονομικών και σύμφωνα με τέτοιες οδηγίες ή όρους όπως αυτός ήθελε θεωρήσει σκόπιμο να δώσει ή να επιβάλει, για το σκοπό εξεύρεσης χρημάτων για την ανέγερση ή επισκευή εκκλησίας, τεμένους ή δημόσιου νοσοκομείου ή για το σκοπό εξεύρεσης χρημάτων για οποιοδήποτε άλλο αγαθοεργό σκοπό που εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών~

(β1) για οποιοδήποτε λαχείο που οργανώνεται και διεξάγεται από ή για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στα πλαίσια οποιασδήποτε ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής, κατόπι προηγούμενης άδειας του Υπουργού Οικονομικών και σύμφωνα με τέτοιες οδηγίες ή όρους ή περιορισμούς όπως αυτός ήθελε θεωρήσει ανακαίο ή σκόπιμο όπως δώσει ή επιβάλει~

(γ) για οποιοδήποτε sweepstake ή pari-mutuel που οργανώνεται κατά την ημέρα οποιασδήποτε ιπποδρομιακής συνάντησης και που ελέγχεται από οποιαδήποτε λέσχη ιπποδρομιών ή ένωσης εγκριμένης από το Υπουργικό Συμβούλιο, τηρουμένων τέτοιων όρων τους οποίους αυτό ήθελε θεωρήσει σκόπιμο να επιβάλει.