Εξουσία για σύσταση και διενέργεια Κυβερνητικών λαχείων

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, ο Διευθυντής δύναται από καιρό σε καιρό να προβαίνει σε σύσταση και διενέργεια Κυβερνητικού λαχείου, σε σχέση δε με αυτό να προβαίνει σε κάθε πράξη ή ενέργεια και να δίνει κάθε οδηγία την οποία αυτός θεωρεί αναγκαία ή σκόπιμη αναφορικά με το σκοπό που αναφέρεται ή η οποία ήθελε καθοριστεί και, χωρίς περιορισμό της γενικότητας της πιο πάνω εξουσίας, ειδικότερα-

(α) Να ορίζει τον αριθμό και την τιμή των λαχνών που θα εκδοθούν για κάθε τέτοιο λαχείο~

(β) να διορίζει και αμοίβει πράκτορες για την πώληση των λαχνών αυτών~

(γ) να ορίζει τον αριθμό και την αξία των βραβείων που θα διανεμηθούν~

(δ) να ορίζει το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο της κλήρωσης για τη διανομή των βραβείων.

(2) Κάθε τέτοια πράξη, ενέργεια ή οδηγία η οποία δυνατό να έγινε ή να δόθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, κατά οποιοδήποτε χρόνο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρείται μολαταύτα, ότι έγινε ή δόθηκε δυνάμει των εξουσιών που παρέχονται από το άρθρο αυτό.