Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“ο Διευθυντής” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λαχείων και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που διορίζεται για να ενεργεί στη θέση που αναφέρθηκε.

“εφημερίδα” περιλαμβάνει κάθε επιθεώρηση, περιοδικό ή άλλη περιοδική έκδοση.

“Κυβερνητικό λαχείο” σημαίνει λαχείο το οποίο συνίσταται και διενεργείται από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ.

“Λαχείο” σημαίνει κάθε σχέδιο για διανομή βραβείων με κλήρωση ή με τρόπο που εξαρτάται από την τύχη.

“λαχνός” περιλαμβάνει σε σχέση με οποιοδήποτε λαχείο ή λαχείο που σκοπεύεται, κάθε έγγραφο που αποδεικνύει την αξίωση προσώπου να λαμβάνει μέρος στις πιθανότητες κέρδους τις οποίες παρέχει το λαχείο.

“χρήμα” περιλαμβάνει επιταγή, τραπεζογραμμάτιο, χαρτονόμισμα, ταχυδρομική επιταγή ή χρηματική επιταγή.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) Αναφορές σε εκτύπωση ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε γραπτά και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαραγωγής λέξεων με ορατό τρόπο~

(β) έγγραφα ή άλλο υλικό θεωρούνται ότι διανεμήθηκαν αν διανέμονται σε πρόσωπα ή τόπους είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας η δε έκφραση “διανομή” ερμηνεύεται ανάλογα.