Περιορισμός ορισμένων διαγωνισμών με βραβεία

8.-(1) Αποτελεί παράνομη ενέργεια η σε οποιαδήποτε εφημερίδα ή η μέσω αυτής, ή η αναφορικά με την πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου προς το κοινό, ή η αναφορικά με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που σχετίζεται με την αναφερόμενην πώληση, διενέργεια-

(α) οποιουδήποτε διαγωνισμού στον οποίο προσφέρονται βραβεία για πρόγνωση του αποτελέσματος είτε μελλοντικού γεγονότος, είτε παρελθόντος γεγονότος του οποίου το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ή δεν έχει ακόμη καταστεί γενικά γνωστό~

(β) οποιουδήποτε άλλου διαγωνισμού στον οποίο η επιτυχία δεν εξαρτάται από την άσκηση επιδεξιότητας.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, χωρίς επηρεασμό όμως της τυχόν ποινικής ευθύνης αυτού σε περίπτωση δίωξης του δυνάμει των διατάξεων του Μέρους αυτού που αφορά τα λαχεία.